Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

การเคลื่อนไหวตามเส้นทางที่กำหนด (Guide Layer)

 

ขั้นที่ 1 คลิกขวาที่ Layer เลือกคำสั่ง Add Classic Motion Guide จะได้ Layer Guide มา

 
   
 
 

ขั้นที่ 2 ที่ Layer 1 เฟรมที่ 1 วาดรูปวัตถุที่ต้องการ

 
 

ขั้นที่ 3 ตำแหน่งเฟรมที่ 60 ของ Layer 1 ให้ Insert Keyframe และ Layer Guide ให้ Insert Frame

 
 

ขั้นที่ 4 คลิกขวาที่เฟรมที่ 1 ของ Layer 1 เลือกคำสั่ง Create Classic Tween

 
   
 
 

ขั้นที่ 5 วาดเส้นสำหรับให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยดินสอ Pencil Tool   โดยปรับค่าตัวเลือก (Option) ที่อยู่ด้านล่างของ Tool Bar เลือกคำสั่ง Smooth เริ่มวาดจากตำแหน่งเริ่มต้นของวัตถุ

 
 
 

ขั้นที่ 6 หลังจากวาดเสร็จสังเกตวงกลมที่ตำแหน่งปลายเส้นไกด์ด้านเริ่มต้นแล้ว จากนั้นให้คลิกที่ตำแหน่งคีย์เฟรมที่ 60 แล้วย้ายตำแหน่งวัตถุให้วงกลมตรงกลางอยู่ที่ปลายเส้นอีกด้านหนึ่ง

 
 

ขั้นที่ 7 ทดสอบภาพเคลื่อนไหวโดยการกดปุ่ม Ctrl+Enter จะได้ภาพเคลื่อนไหวตามเส้นที่กำหนดหากภาพไม่เคลื่อนตามเส้นแสดงว่า 1. วงกลมเล็กตรงกลางวัตถุไม่อยู่บนเส้น 2. เส้นที่วาดไม่ต่อเนื่องกัน

 
 

ขั้นที่ 8 ปรับแต่งเพิ่มเติมโดยการคลิกที่ตำแหน่งเฟรมที่ 1 แล้วเลือก Orient to path ในหน้าต่าง Properties เพื่อกำหนดทิศทางการหันของวัตถุให้ถูกต้อง

 
 

หมายเหตุ* เวลาทดสอบจะมองไม่เห็นเส้นที่เราวาด

 
   
   

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน