Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
     
   

มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการเผยแพร่และนำไปใช้งาน

     
 
     
   
     
   
     
 

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน