Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
   
     
 

          มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ frame by frameการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ
Shape Tween และ Motion Tween      การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบหมุนไปพร้อมกับเคลื่อนที่ การสร้างภาพเคลื่อนไหว
แบบย่อ-ขยายพร้อมชัดหรือจางลง การสร้างภาพเคลื่อนไหวตามเส้นทางที่กำหนด และการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Mask Layer

 
     
   
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน