Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
   
     
 

                   มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการเปิดใช้งานและส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Flash ชุดเครื่องมือวาดภาพด้วยโปรแกรม Flash เรียนรู้การวาดภาพด้วยโปรแกรม Flash และการนำรูปภาพมาใช้งาน

 
     
   
       
     
     
     
     
     
     
     
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน