Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

* ภาพเคลือนไหวแบบ Shape Tween

 

* ภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween

   
 

ภาพเคลือนไหวแบบ Shape Tween

 
            Shape Tween คือการสร้างภาพเคลื่อนไหวให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างจากรูปหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่งเช่น จากรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปวงกลม หรือ จากรูปเป็นข้อความ เป็นต้น  
 
 

ขั้นที่ 1 คลิกที่เฟรมที่ 1 แล้ววาดรูปวัตถุขึ้นมาหนึ่งรูป

 
 

ขั้นที่ 2 คลิกขวาเฟรมที่ 40 เลือกคำสั่ง Insert Keyframe

 
 

ขั้นที่ 3 คลิกเฟรมที่ 40 แล้วกดปุ่ม Delete ลบวัตถุเดิมออกจาก TimeLine เฟรมนี้จะว่างเปล่า

 
 

ขั้นที่ 4 วาดรูปที่ต้องการให้เปลี่ยนลงไปในเฟรมที่ 40

 
 

ขั้นที่ 5 คลิกขวาเฟรมที่ 1 เลือกคำสั่ง Create Shape Tween จะสังเกตได้ว่าปรากฏลูกศร สีดำและแถบสีเขียวขึ้นที่ TimeLine

 

 

ขั้นที่ 6 ใช้ Play Head เลื่อนไปทางขวา ทางซ้าย หรือกดปุ่ม Ctrl+Enter เพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลง
จะเห็นภาพค่อยๆเปลี่ยนจากรูปหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่ง

 
   
  ภาพที่เสร็จแล้ว
 
 
   

ภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween

 
                   การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ เป็นการเคลื่อนที่ของเนื้อหาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือเปลี่ยนคุณสมบัติ
จากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง เหมาะสำหรับการทำภาพเคลื่อนไหว แบบต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น เมฆลอย
พัดลมกำลังหมุน ยานบิน รถกำลังแล่น เป็นต้น
 
 
 

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบลอยในแนวเส้นตรง

 

ขั้นที่ 1 คลิกเลือกคีย์เฟรมจุดเริ่มต้น แล้วสร้างวัตถุ หรือเนื้อหาตามต้องการ

 
 

ขั้นที่ 2 คลิกเลือกตำแหน่งเฟรมที่ 1 แล้วนำวัตถุไปวางไว้ข้างซ้าย นอกพื้นที่ทำงาน

 
 

ขั้นที่ 3 คลิกขวาเฟรมที่ 1 คลิกเลือกคำสั่ง Create Motion Tween

 
 

ขั้นที่ 4 กำหนดระยะห่างจากจุดแรกตามต้องการ เช่น ห่าง 40 เฟรม คลิกที่เฟรมที่ 40 แล้วเพิ่มคีย์เฟรม โดยกด F6
หรือคลิกขวาที่เฟรมที่ 40 เลือกคำสั่ง Insert Keyframe > Position

 
 

ขั้นที่ 5 คลิกตำแหน่งเฟรมที่ 40 จับวัตถุเปลี่ยนตำแหน่ง จากซ้ายไปขวา หรือจะเปลี่ยนคุณลักษณะ เช่น ย่อ-ขยาย เปลี่ยนสี หรืออื่นๆ ตามต้องการ

 
 

ขั้นที่ 6 ทดสอบ Movie โดยกด Ctrl+ Enter หรือ คลิกเมนู Control > Test Movie จะได้ไฟล์ Movie เป็น .swf

 
 

          เมื่อสร้างวัตถุและกำหนดการเคลื่อนไหวแล้ว ในขณะที่วัตถุเคลื่อนไหว สามารถปรับแต่งให้มีคุณลักษณะอื่นๆ ไปพร้อมๆ กันได้ โดยกำหนดเพิ่มเติมได้จาก หน้าต่าง Properties

   
 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน