Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
  คำชี้แจง   แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน
                 1. ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 12  ข้อ คะแนนเต็ม 12 คะแนน
กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
                 2. ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน จากภาพที่กำหนดให้
ให้นักเรียนบอกการเคลื่อนไหว ของภาพ แต่ละภาพใช้การเคลื่อนไหวแบบใด กรุณาเขียนคำตอบ ที่ถูกต้อง
 
     
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 12  ข้อ คะแนนเต็ม 12 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว  
     
 
 
1. การแสดงภาพเคลื่อนไหวทีละ Stepเป็นลักษณะของภาพเคลื่อนไหวแบบใด
แบบย่อ-ขยาย
แบบ Shape Tween
แบบ Motion Tween
แบบ frame by frame

2. จากภาพ คือเครื่องมือใด

                              
Text Tool
Pen Tool
Brush Tool
Pencil Tool

3. ข้อใดคือคีย์ลัดในการแทรกเฟรม (Insert frame)
ก. F5
ข. F6
ค. F7
ง. F8

4. แถบTime Line ในข้อใดเป็นเทคนิคภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween
ก.
ข.
ค.
ง. 

5. ภาพเคลื่อนไหวแบบเปลี่ยนรูปร่างจากปลาเป็นเต่า เป็นเทคนิคภาพเคลื่อนไหวแบบใด
ก. frame by frame
ข. แบบ Shape Tween
ค. แบบ Motion Tween
ง. แบบย่อ-ขยาย

6. การเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween เหมาะสำหรับการทำภาพใด
ก. เมฆลอย
ข. พัดลมกำลังหมุน
ค. ยานบิน
ง. ถูกทุกข้อ

7. การใช้ลักษณะภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween ข้อใดถูกต้อง
ก. เป็นการเคลื่อนไหวแบบย่อ-ขยาย
ข. เป็นการเคลื่อนไหวแบบย้ายตำแหน่ง
ค. เป็นการเคลื่อนไหวคล้ายไฟส่อง
ง. เป็นการเคลื่อนไหวแบบไม่มีทิศทาง

8. จากภาพ ต้องการให้รถวิ่งจากซ้ายไปขวา ใช้การเคลื่อนไหวแบบใด และต้องตั้งค่าการหมุนล้อรถแบบใด
ก. Create Motion Tween และ CW
ข. Create Shape Tween และ CW
ค. Create Motion Tween และ CCW
ง. Create Shape Tween และ CCW

9. ภาพลักษณะใดเหมาะสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว แบบย่อ-ขยาย
ก. ภาพพัดลมหมุน
ข. แบบมองไกลมาใกล้
ค. แบบเคลื่อนที่จากซ้าย-ไปขวา
ง. ภาพแมลงปอบินวน

10. การใช้ลักษณะภาพเคลื่อนไหวแบบ Alpha ข้อใดถูกต้อง
ก. เป็นการเคลื่อนไหวแบบย่อ-ขยาย
ข. เป็นการเคลื่อนไหวแบบย้ายตำแหน่ง
ค. เป็นการเคลื่อนไหวคล้ายไฟส่อง
ง. เป็นการเคลื่อนไหวแบบปรับให้ภาพชัดหรือจางลง

11.Guide Layer เหมาะสำหรับทำภาพใด
ก. รถวิ่ง
ข. แมลงปอบินวน
ค. เมฆลอย
ง. คนเดิน

12. การใช้ลักษณะภาพเคลื่อนไหวแบบ Mask ข้อใดถูกต้อง
ก. เป็นการเคลื่อนไหวแบบย่อ-ขยาย
ข. เป็นการเคลื่อนไหวแบบย้ายตำแหน่ง
ค. เป็นการเคลื่อนไหวคล้ายไฟส่อง
ง. เป็นการเคลื่อนไหวแบบเปลี่ยนทิศทาง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

 
ตอนที่ 2 : เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน จากภาพที่กำหนดให้ ให้นักเรียนบอกการเคลื่อนไหว
ของภาพ แต่ละภาพใช้การเคลื่อนไหวแบบใด กรุณาเขียนคำตอบที่ถูกต้อง
 
     
 

1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

2

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

4

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

5

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

6

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

7

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

9

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

10

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน