Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
  คำชี้แจง   แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน
                 1. ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 12  ข้อ คะแนนเต็ม 12 คะแนน
กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
                 2. ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน จากภาพที่กำหนดให้
ให้นักเรียนบอกการเคลื่อนไหว ของภาพ แต่ละภาพใช้การเคลื่อนไหวแบบใด กรุณาเขียนคำตอบ ที่ถูกต้อง
 
     
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 12  ข้อ คะแนนเต็ม 12 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว  
     
   
1. ภาพเคลื่อนไหวแบบ frame by frame มีลักษณะการทำงานแบบใด
ก. การตกแต่งภาพ
ข. การเปลี่ยนภาพแบบ Transition
ค. การเปลี่ยนภาพทีละ Step
ง. การตัดต่อภาพยนตร์

2. จากภาพ ใช้เครื่องมือใดเป็นหลัก


ก.
ข.
ค.
ง.

3. ข้อใดคือคีย์ลัดในการแทรกคีย์เฟรม (Insert Keyframe)
ก. F5
ข. F6
ค. F7
ง. F8

4. จากรูปภาพ แถบ TimeLine เป็นสีเขียวเป็นเทคนิคภาพเคลื่อนไหวแบบใด
ก. frame by frame
ข. แบบย่อ-ขยาย
ค. แบบ Shape Tween
ง. แบบ Motion Tween

5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับเทคนิคสร้างภาพแบบ Shape Tween
ก. เป็นเทคนิคการเปลี่ยนรูปร่างจากภาพเดิมเป็นภาพใหม่
ข. เป็นเทคนิคการเปลี่ยนภาพจากภาพเล็กเป็นภาพใหญ่
ค.เป็นเทคนิคการเปลี่ยนตำแหน่งรูปภาพ จากซ้ายไปขวา
ง. เป็นเทคนิคการทำภาพให้หมุน

6. การทำเมฆลอยควรใช้การเคลื่อนไหวแบบใด
ก. frame by frame
ข. Mask Layer
ค. Motion Tween
ง. Shape Tween

7. การเคลื่อนที่ของรถยนต์จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ใช้หลักการสร้าง Movie ไฟล์ตามข้อใด
ก. Motion Tween
ข. Shape Tween
ค. Frame by Frame
ง. Mask Layer

8. ภาพพัดลมที่หมุนอยู่กับที่ ควรใช้การหมุนแบบใด
ก. CCW คือ การหมุนตามเข็มนาฬิกา
ข. CW คือ การหมุนตามเข็มนาฬิกา
ค. RW คือ การหมุนทวนเข็มนาฬิกา
ง. CW คือ การหมุนทวนเข็มนาฬิกา

9. จากภาพเป็นการเคลื่อนไหวแบบใด


แบบ frame by frame
แบบย่อ-ขยาย
แบบหมุนพร้อมกับการเคลื่อนที่
แบบ Motion Tween

10. ข้อใดคือคำสั่งสร้างการเคลื่อนไหวแบบปรับให้ค่อยชัดหรือจางลง
ก. Alpha
ข. Tint
ค. Advanced
ง. Brightness

11. การสร้างภาพเคลื่อนไหว แบบแมลงบินว่อน ควรใช้คำสั่งใด
ก. แบบ frame by frame
ข. แบบ Shape Tween
ค. แบบ Motion Guide
ง. แบบ Motion Tween

12. การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบคล้ายไฟส่องต้องใช้คำสั่งใด
ก. Shape Tween
ข. Mask
ค. Rotate
ง. Guide Layer

ผลคะแนน =

 
 
   
ตอนที่ 2 : เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน จากภาพที่กำหนดให้ ให้นักเรียนบอกการเคลื่อนไหว
ของภาพ แต่ละภาพใช้การเคลื่อนไหวแบบใด กรุณาเขียนคำตอบที่ถูกต้อง
 
   

1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

2

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

4

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

5

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

6

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

7

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

9

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

10

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน