Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

                   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและความหมายของภาพ Animation ประเภทและรูปแบบของงาน Animation เทคนิคการวาดภาพและมุมมองของภาพ ในเชิงสร้างสรรค์ และเรียนรู้ข้อดีของภาพเคลื่อนไหว
 

 
   
 
   
 
   
 

                

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน