Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
   
 

                 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation บอกชื่อโปรแกรมสำหรับการสร้างงาน Animation
ความเป็นมา ความต้องการของโปรแกรม Flash และมีทักษะการติดตั้งโปรแกรม Flash อย่างถูกต้อง

   
 
     
   
   
   
   
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน