Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

          การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ เป็นการสร้างคีย์เฟรม หลายๆ คีย์เฟรมต่อเรียงกัน แต่ละเฟรมจะเป็นอิสระต่อกัน การแก้ไขเฟรมใดเฟรมหนึ่ง ไม่ส่งผลต่อเฟรมอื่นๆ ซึ่งหลักๆ มีอยู่ 3 รูปแบบคือ

 
 

1. การสร้างข้อความเคลื่อนไหว

 

2. การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบย้ายตำแหน่งวัตถุ

 

3. การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบย่อ-ขยายวัตถุ

 
 

 รูปแบบที่ 1 การสร้างข้อความเคลื่อนไหว

 
 

ขั้นที่ 1 พิมพ์ข้อความลงบน Stage โดยเริ่มที่คีย์เฟรมใดคีย์เฟรมหนึ่ง

 
   ขั้นที่ 2 เพิ่มคีย์เฟรมที่ 2 โดย กด F6 หรือ คลิกขวาที่คีย์เฟรมที่ 1 แล้วคลิก Insert Key frame
 
 

ขั้นที่ 3 คลิกที่คีย์เฟรมที่ 2 พิมพ์ตัวอักษรตัวที่ 2 หรือข้อความที่ต้องการ

 
 

ขั้นที่ 4 ทำขั้นตอนที่ 2 ต่อด้วยขั้นตอนที่ 3 วนอย่างนี้ จนกว่าจะครบข้อความที่ต้องการ

 
 

ขั้นที่ 5 ทำจนครบข้อความที่ต้องการดังภาพ

 
 

ขั้นที่ 6 ทดสอบ Movie โดยกดCtrl+ Enter หรือ คลิกเมนู Control > Test Movie จะได้ไฟล์ Movie เป็น .swf

 
  ตัวอย่างงานสำเร็จ
 
 
 

รูปแบบที่ 2 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบย้ายตำแหน่งวัตถุ

 

ขั้นที่ 1 สร้างวัตถุขึ้นมา 1 ชิ้น จะวาดเป็นภาพธรรมดาหรือ ทำเป็น ซิมโบลก็ได้ บนเฟรมที่ 1

 
  ขั้นที่ 2 คลิกขวาที่เฟรมที่ 2 หรือ กด ปุ่ม F6 เพื่อเพิ่มคีย์เฟรม (Keyframe)
 
 

ขั้นที่ 3 ใช้ลูกศรสีดา (Selection Tool) คลิกแล้วย้ายตำแหน่งวัตถุขยับจากตำแหน่งเดิมเล็กน้อย

 
 

ขั้นที่ 4 ทำซ้ำขั้นที่ 2 คือ คลิกขวาที่เฟรมถัดไปคือเฟรมที่ 3 หรือ กดปุ่ม F6 เพื่อเพิ่ม คีย์เฟรม
จากนั้นใช้ลูกศรสีดำ (Selection Tool) คลิกแล้วย้ายตำแหน่งวัตถุอีกเล็กน้อย

 
 

ขั้นที่ 5 เพิ่มคีย์เฟรมต่อไปเรื่อยๆ และ ขยับวัตถุ ไปเรื่อยจนกระทั่งได้ภาพเคลื่อนไหวตามต้องการ จากนั้นตรวจสอบการเคลื่อนไหวโดยการคลิกที่หัวอ่าน(Play Head) แล้วลากเมาส์ซ้าย-ขวา

 
 

ขั้นที่ 6 กด Ctrl + Enter หรือ คลิกที่เมนู Control > Test Movie >Test เพื่อชมตัวอย่าง

 
 
 

รูปแบบที่ 3 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบย่อ-ขยายวัตถุ

              การเปลี่ยนขนาดวัตถุให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการสร้างภาพเคลื่อนไหวตัวอย่าง เช่น การทำให้วัตถุเคลื่อนที่จากตำแหน่งที่อยู่ไกลมาใกล้เป็นต้น

 

ขั้นที่ 1 วาดวัตถุขึ้นมา 1 ชิ้น ดังรูป

 
 

ขั้นที่ 2 ใช้ลูกศรสีดำ (Selection Tool) ลากครอบวัตถุทั้งหมด

 
 

ขั้นที่ 3 กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วกด ตัว G เพื่อสร้างกลุ่มของวัตถุ (Group) จะปรากฏขอบ สีฟ้าขึ้น

 
 

ขั้นที่ 4 คลิกเลือกเครื่องมือ Free Transform Control จะมีกรอบสีดำขึ้นรอบวัตถุ

 
 

ขั้นที่ 5 นำเมาส์มาชี้ที่กรอบสี่เหลี่ยมสีดาเล็กๆ ที่มุมของวัตถุแล้วย่อยให้เป็นภาพขนาดเล็ก

              
 

ขั้นที่ 6 คลิกขวาที่เฟรมที่ 2 เลือก Insert Keyframe หรือ กดปุ่ม F6 เพิ่มคีย์เฟรม
แล้วขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย

 
 

ขั้นที่ 7 กดปุ่ม F6 เพิ่มคีย์เฟรมแล้วขยายภาพขึ้นอีกเล็กน้อย

 
 

ขั้นที่ 8 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 จนได้ขนาดภาพที่ต้องการอาจจะต้องเพิ่มหลายๆ คีย์เฟรมก็ได้

 
 

ขั้นที่ 9 กด Ctrl+ Enter เพื่อชมผลงาน

 

                   หากต้องการทำให้ภาพใหญ่เป็นเล็กต้องทำให้ภาพในตำแหน่งเฟรมที่ 1 เป็นภาพขนาดใหญ่เฟรมถัดไปค่อยๆ
ปรับให้เล็กลงเรื่อยๆทีละเฟรม

 
 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน