Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติโดยย่อของผู้จัดทำ

  ชื่อ – สกุล       :: นางสาวสุภาพร  ก้อนเทียน  
  วัน/เดือน/ปี  เกิด     :: 6 กรกฎาคม 2516  
  ที่อยู่ปัจจุบัน :: 46/9 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120  
  สถานที่ทำงานปัจจุบัน :: โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  
  ตำแหน่ง   :: ครู  วิทยฐานะชำนาญการ   
  สังกัด  :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
    :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    :: กระทรวงศึกษาธิการ  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน :: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี   
  ประวัติการศึกษา :: ปริญญาตรี  คบ. วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
 
    :: ปริญญาโท  ศษ.ม. แขนงวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
 
         

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน