Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

คำอธิบายรายวิชา

 
  รายวิชา โปรแกรม Animation กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง                                          จำนวน 1 หน่วยกิต  
 

           ศึกษาหลักการ เกี่ยวกับแนวคิดการสร้างภาพ Animation และแนวทางการสร้างภาพ Animation ขั้นตอนการใช้เครื่องมือ
วาดภาพ Animation การจัดการเกี่ยวกับสี การออกแบบตัวอักษร การสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้งาน Symbol และInstance  
การใส่เสียงประกอบ การเผยแพร่และนำไปใช้งาน ฝึกทักษะการทำงานตามกระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่มในการทำงาน   

 
 

           ปฏิบัติการใช้เครื่องมือวาดภาพ Animation การจัดการเกี่ยวกับสี การออกแบบตัวอักษร การสร้างภาพเคลื่อนไหวการใช้งาน Symbol และInstance การใส่เสียงประกอบ  การเผยแพร่และนำไปใช้งาน ฝึกทักษะการทำงานตามกระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่มในการทำงาน การแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีเหตุผล

 
 

           เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการสร้างงาน Animation มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน รักความ เป็นไทย พร้อมกับมีจิตสาธารณะ

 
  ผลการเรียนรู้  
 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการสร้างภาพ Animation
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างภาพ Animation
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวาดภาพ Animation
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับสี
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษร
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว
7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Symbol และInstance
8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใส่เสียงประกอบ
9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่และนำไปใช้งาน

 
  รวม   9   ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  
 

เนื้อหาในรายวิชา โปรแกรม Animation

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดการสร้างภาพ Animation      

   

เรื่องที่ 1.1 ความเป็นมาและความหมายของภาพ Animation
เรื่องที่ 1.2 ประเภทและรูปแบบของงาน Animation
เรื่องที่ 1.3 เทคนิคการวาดภาพและมุมมองของภาพ
เรื่องที่ 1.4 ข้อดีของภาพเคลื่อนไหว

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนวทางการสร้างภาพ Animation     

   

เรื่องที่ 2.1 ขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation
เรื่องที่ 2.2 โปรแกรมสำหรับการสร้างงาน Animation
เรื่องที่ 2.3 ความเป็นมา ความต้องการของโปรแกรม Flash และการติดตั้งโปรแกรม Flash

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องมือวาดภาพ Animation

   

เรื่องที่ 3.1 การเปิดใช้งานและส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Flash
เรื่องที่ 3.2 ชุดเครื่องมือวาดภาพด้วยโปรแกรม Flash
เรื่องที่ 3.3 เรียนรู้การวาดภาพด้วยโปรแกรม Flash
เรื่องที่ 3.4 การนำรูปภาพมาใช้งาน

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดการเกี่ยวกับสี
   

เรื่องที่ 4.1 โมเดลสี
เรื่องที่ 4.2 การทำงานกับสี
เรื่องที่ 4.3 กำหนดสีด้วยพาเนล Color และ Swatches
เรื่องที่ 4.4 การปรับไล่โทนสีเกรเดียนต์

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การออกแบบตัวอักษร

   

เรื่องที่ 5.1 การสร้างข้อความ
เรื่องที่ 5.2 การสร้าง Text Motion Tweening
เรื่องที่ 5.3 การสร้างทำตัวอักษรแบบซูม
เรื่องที่ 5.4 การสร้างข้อความเลื่อน
เรื่องที่ 5.5 การสร้างตัวอักษรระเบิด

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างภาพเคลื่อนไหว
   

เรื่องที่ 6.1 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ frame by frame
เรื่องที่ 6.2 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween และ Motion Tween
เรื่องที่ 6.3 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบหมุนไปพร้อมกับเคลื่อนที่
เรื่องที่ 6.4 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบย่อ-ขยายพร้อมชัดหรือจางลง
เรื่องที่ 6.5 การสร้างภาพเคลื่อนไหวตามเส้นทางที่กำหนด
เรื่องที่ 6.6 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Mask Layer

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การใช้งาน Symbol และอินสแตนซ์ (Instance)
   

เรื่องที่ 7.1 การใช้งาน Symbol
เรื่องที่ 7.2 การใช้งาน Instance

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การใส่เสียงประกอบ
    เรื่องที่ 8.1 การใส่เสียงประกอบ
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การเผยแพร่และนำไปใช้งาน
   

เรื่องที่ 9.1 การเผยแพร่และนำไปใช้งาน

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน