Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 

                  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างข้อความ มีทักษะเกี่ยวกับการสร้าง Text Motion Tweening         การสร้างทำตัวอักษรแบบซูม การสร้างข้อความเลื่อน และการสร้างตัวอักษรระเบิด

    

 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน