Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ซิมโบล (Symbol)

 
 

              ซิมโบล (Symbol) คือ กราฟิก ปุ่ม หรือ มูฟวี่คลิปที่เราสร้างขึ้นมาเป็นต้นแบบในครั้งแรก จากนั้นก็จะสามารถนำไปใช้ได้อย่าง
ไม่จำกัดตลอดในมูฟวี่เดียวกัน และมูฟวี่อื่นๆ ซิมโบลหนึ่งๆ อาจรวมถึงอาร์ตเวิร์ค ที่นำเข้ามาจากโปรแกรมอื่น ทุกซิมโบลที่สร้างขึ้น
จะเป็นส่วนหนึ่ง ในไลบรารีของไฟล์ปัจจุบัน การใช้งานซิมโบลมี 2 รูปแบบดังนี้ (1) การกำหนดวัตถุให้เป็นซิมโบล และ
(2) สร้างซิมโบลใหม่ได้โดยที่ยังไม่มีวัตถุ

 
 

               (1) การกำหนดวัตถุให้เป็นซิมโบล ทำได้โดยการคลิกเลือกวัตถุที่ต้องการกำหนดนั้น แล้วคลิกที่แถบเมนูคำสั่ง Modify>Convert To Symbol หรือกดปุ่มคียลัด <F8> หรืออาจคลิกขวาเลือก Convert to Symbol ก็ได้ จากนั้นให้คลิกตั้งชื่อให้กับซิมโบล และเลือกประเภทของซิมโบล แล้วกดปุ่ม OK รายการซิมโบลจะไปปรากฏใน Library

 
   
 

              (2) สร้างซิมโบลใหม่ได้โดยที่ยังไม่มีวัตถุ ทำได้โดยการคลิกเลือกแถบบเมนู  Insert > NewSybol หรือ กดปุ่มคีย์ลัด
Ctrl + F8 จากนั้นให้คลิกตั้งชื่อให้กับซิมโบล และเลือกประเภทของซิมโบล แล้วกดปุ่ม OK รายการซิมโบลจะไปปรากฏใน Library เช่นกัน

 
   

ซิมโบล แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. Movie Clip  2. Button 3. Graphic
          (1) ซิมโบลประเภท Movie Clip คือ ซิมโบลที่แสดงภาพเคลื่อนไหวภายในตัวเองทั้งหมดแบบวนลูป (Loop) ไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนเฟรมใน Scene
          (2) ซิมโบลประเภท Button คือ ซิมโบลที่เป็นลักษณะปุ่มกด
          (3) ซิมโบลประเภท Graphic คือ ซิมโบลที่แสดงภาพเคลื่อนไหวตามจำนวนเฟรมที่กำหนดขึ้นจริงใน Scene

 
   
 
การสร้างซิมโบลประเภท Movie Clip
 
 

ตัวอย่าง เช่น การสร้างกังหันลมที่หมุนได้

 
 
  1. สร้างไฟล์ใหม่พร้อมวาดรูปฐาน และใบกังหัน โดยแยกกรุ๊ป (Ctrl + G) ไว้เป็น 2 ส่วน และดังภาพ
 
 

2. คลิกเลือกภาพใบกังหัน และคลิกแถบเมนูคำสั่ง Modify>Convert To Symbol หรือ กดปุ่มคีย์ลัด <F8>
(เลือกรูปแบบการกำหนดวัตถุให้เป็นซิมโบล ซึ่งเป็นการสร้างซิมโบลจากภาพที่มีอยู่แล้ว)

 
  3. พิมพ์ชื่อซิมโบล (หมายเลข 1) คลิก OK (หมายเลข 2)
                     
 

4. ใน Panel Library ดับเบิลคลิกที่ซิมโบลใบกังหัน

                     
 

5. ให้สังเกตที่ Scene1 จะเห็นว่ามีซิมโบลชื่อใบกังหัน ซึ่งขณะนี้กำลังทำงานอยู่ในซิมโบลใบกังหัน

                     
 

6. จากนั้นในส่วนของ Timeline สร้างแอนิเมชั่นให้ใบกังหันลมหมุนอยู่กับที่ เมื่อได้แล้วให้คลิกที่ Scene1 เพื่อออกจากการแก้ไข

 
 

7. ใน Panel Library คลิกเลือกซิมโบลใบกังหัน จะสังเกตเห็นว่ามีเครื่องมือ    (Play) อยู่ด้านบน ให้คลิกเพื่อตรวจสอบดูว่าแอนิเมชั่นนั้นใช้ได้หรือไม่
(แก้ไขได้ ตามขั้นตอนที่ 4)

 
 

8. นำใบกังหันมาประกอบกับฐานให้เรียบร้อย แล้วกด Ctrl + Enter จะได้ดังภาพ

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
การสร้างซิมโบลประเภทปุ่ม
 
 

         ซิมโบลประเภทปุ่มเหมาะสำหรับงานที่ต้องการให้มีการตอบสนองติดต่อกับผู้ใช้งาน อีกยังสามารถดัดแปลงพัฒนาสร้าง
ปุ่มสกรอลล์บาร์ ปุ่มแบบป็อปอัปเมนู จนกระทั่งถึงปุ่มที่ใช้ในการควบคุมวัตถุให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ สำหรับการสร้างปุ่มพื้นฐาน
ที่ใช้คลิกคำสั่งให้กลายเป็นซิมโบลสามารถทำได้ดังนี้

 
   

1. คลิกเมนู Insert แล้วเลือกคำสั่ง New Symbol เพื่อสร้างซิมโบลใหม่

 
   
   

2. พิมพ์ตั้งชื่อซิมโบลในช่อง Name คลิกเลือก Button  ซิมโบลที่ได้จะอยู่ในสถานะทำหน้าที่เป็นปุ่ม แล้ว คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันคำสั่ง

 
   
   

3. จากนั้นจะปรากฏสถานะของปุ่มขึ้นมา 4 สถานะที่เฟรม UP ให้ทำการสร้างปุ่มที่ต้องการเมื่ออยู่ในสถานะปกติ ยังไม่มีการคลิกเมาส์ใดๆ

 
   
   

4. คลิกเมนู Insert แล้วเลือก Timeline คลิกคำสั่ง Keyframe จากนั้นจะปรากฏปุ่มที่อยู่ในสถานะ Over ขึ้นมา

 
   
 

 

5. ที่เฟรม Over ให้ทำการตกแต่งแก้ไขปุ่มในสถานะที่มีการนำเมาส์ไปวางไว้บนปุ่ม เช่น ทำการเปลี่ยนแปลงสี เปลี่ยนแปลง รูปร่าง เปลี่ยนแปลงขนาดของปุ่ม เป็นต้น  
 
 
    6. คลิกเมนู Insert แล้วเลือก Timeline คลิกคำสั่ง Keyframe จากนั้นจะปรากฏปุ่มที่อยู่ในสถานะ Down ขึ้นมา ที่เฟรม Down ให้ทำการตกแต่งแก้ไขปุ่มในสถานะที่มีการนำเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม  
 
 
 

 

7. คลิกเมนู Insert แล้วเลือก Timeline คลิกคำสั่ง Keyframe จากนั้นจะปรากฏปุ่มที่อยู่ในสถานะ Hit ขึ้นมา ที่เฟรม Hit ให้ทำการสร้างออบเจ็กต์ใดๆ คลุมพื้นที่บริเวณที่ต้องการให้มีการแสดงผลของปุ่มคำสั่ง  
 
 
  8. คลิกที่ Scene1 เพื่อกลับสู่หน้าจอการทำงานปกต  
   
 

 

9. เปิดพาเนล Library ลากปุ่มซิมโบลที่สร้างขึ้นมาไว้ที่สเตจ  
   
 

 

10. คลิกเมนู Control เลือกคำสั่ง Test Movie > Test  หรือ Ctrl + Enter เพื่อทดสอบการทำงานของปุ่ม  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
การสร้างซิมโบลประเภทกราฟิก
 
 

            การสร้างซิมโบลประเภทกราฟิกจะมีขั้นตอนการสร้างที่ง่ายและมีความซับซ้อนน้อยที่สุด เนื่องจากสามารถนำภาพนิ่งหรือทำการสร้างออบเจ็กต์ขึ้นมาทำเป็นซิมโบลกราฟิกในรูปแบบและขั้นตอนที่ง่ายที่สุด

 
   

1. คลิกเมนู Insert แล้วเลือกคำสั่ง  New Symbol เพื่อทำการสร้างซิมโบลใหม่

 
   
   

2. พิมพ์ตั้งชื่อซิมโบลในช่อง Name คลิกเลือก Graphic ซิมโบลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบกราฟิก และ คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันคำสั่ง

 
   
    3. วาดภาพที่ต้องการสร้างเป็นซิมโบลประเภทกราฟิก จากนั้นคลิกที่ Scene1 เพื่อกลับสู่หน้าจอการทำงาน  
 
     
 
การแก้ไข Symbol
 
 

        ให้เราทำการ ดับเบิ้ลคลิกที่ Instance ของ Symbol นั้น ๆ บน Stage หรือทำการดับเบิ้ลคลิก ที่ไอคอน ของ Symbol นั้นบนพาเลท Library
         เราอาจเรียกการเข้าไปแก้ไข Symbol ในลักษณะ อย่างนี้ว่า Edit In Pace ซึ่งเราสามารถทำการแก้ไข หรือจะทำการเพิ่ม Layer ปรับแต่งค่าต่าง ๆ ได้เหมือนกับ ออบเจ็กต์หนึ่ง ใน Stage โดยเราอาจกล่าวได้ว่า Symbol ก็เหมือนกับการนำ ไฟล์ Flash มาซ้อน ไฟล์ Flash อีกทีหนึ่งเพราะใน Symbol จะมี Time line และ Layer เป็นของตัวเอง

 
   
 

โปรแกรมจะทำการปรับปรุง Instance ทั้งหมด ของ Symbol นั้นที่มีการใช้ในมูฟวี่ให้โดยอัตโนมัติสามารถ เปลี่ยนได้ 2 วิธีดังนี้

 
 

1. คลิกเลือก Symbol ใน Library  คลิกขวาที่ชื่อ Symbol แล้วเลือกคำสั่ง Edit จากเมนูลัด หรือ ดับเบิ้ลคลิกที่ Symbol

 
   
 

2. ดับเบิ้ลคลิกที่อ็อบเจ็ค บนสเตจ

 
 
 

          *ข้อสังเกต ว่าเราเข้าไปทำงานในซิมโบลแล้ว จะเห็นว่าใบกังหันภาพมีความชัดเจนมามากกว่าฐานกังหันมาก มี Timeline ในซิมโบล และทำงานใน Scene1>ใบกังหัน

     

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน