Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

คำชี้แจง แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน
1. ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
2. ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นการตอบคำถามสั้นจำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน

 
     
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว  
 
 
1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประเภทของซิมโบล Symbol
ก. Movie Clip
ข. Library
ค. Button
ง. Graphic

2. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของซิมโบล
ก. Movie Clip
ข. Video Clip
ค. Button
ง. Graphic

3. เมื่อเลือกซิมโบลประเภทกราฟิก ภาพที่ที่ได้จะเป็นอย่างไร เมื่อสร้างการเคลื่อนไหวในซิมโบลนั้น
ก. เป็นภาพเคลื่อนไหวตามที่กำหนด
ข. เป็นภาพลักษณะเหมือนปุ่มกดเมื่อแทรกในเว็บไซต์
ค. เป็นภาพนิ่ง
ง. ถูกทุกข้อ

4. คียลัดใดใช้สำหรับการแปลงวัตถุเป็นซิมโบล
ก. F6
ข. F7
ค. F8
ง. F9

5. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการสร้างซิมโบลประเภทปุ่ม
ก. เหมาะสำหรับงานเว็บเพ็จที่ต้องทำปุ่มแบบ Rollover
ข. เหมาะสำหรับการสร้างคลิปวิดีโอ
ค. เหมาะสำหรับงานที่มีการตอบสนองต่อผู้ใช้งาน
ง. เลือกซิมโบล Button เพื่อสร้างปุ่มที่มี Effect

6. คีย์ลัด Ctrl + F8 ใช้สำหรับสิ่งใด
ก. การสร้างแอนิเมชั่นให้วัตถุ
ข. เปลี่ยนวัตถุให้เป็นซิมโบล
ค. การสร้างซิมโบลใหม่
ง. การคัดลอกวัตถุ

7. สิ่งใดที่สามารถทำสำเนาหรือนำกลับมาใช้ได้ไม่จำกัด โดยสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติ เช่น ขนาด สี หรือทิศทางได้
ก. movie
ข. instance
ค. symbol
ง. layer

8. เมื่อต้องการให้จุดอ้างอิง + อยู่ตำแหน่งบนสุดขวามือ ต้องกำหนด Registration อย่างไร
ก.  
ข.
ค. 
ง.  

9. เมื่อใช้เครื่องมือ Free Transform Tool มาปรับแต่งอินสแตนซ์ที่วางอยู่บนสเตจ ข้อใดผิด
ก. ปรับขนาด Scale ของอินสแตนซ์
ข. เลื่อนตำแหน่งจุดหมุน (O) ของอินสแตนซ์
ค. เปลี่ยนสีให้อินสแตนซ์
ง. หมุนหรือบิด (Rotate and Skew) อินสแตนซ์

10. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้อินสแตนซ์
ก. การปรับแต่งอินสแตนซ์ ไม่มีผลกับรูปทรงซิมโบลต้นฉบับ
ข. คลิกเลือกซิมโบลจาก Library ได้เลย เมื่อต้องการสำเนารูปภาพ
ค. อินสแตนซ์ คือการทำสำเนารูปภาพ จากซิมโบลต้นฉบับ
ง. ถูกทุกข้อ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

 
 
   
ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นการตอบคำถามสั้นจำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
 
 

1.  ปุ่มคีย์ลัด Ctrl + F8 เป็นเครื่องมือในการทำสิ่งใด

 

          ตอบ.............................................................................................................................

 

2. ฟังก์ชั่น F8 ใช้เมื่อใด

 

          ตอบ.............................................................................................................................

 

3. สัญลักษณ์นี้ คืออะไร

 

          ตอบ.............................................................................................................................

 

4. ปุ่มเครื่องมือ  กับ  มีความแตกต่างกันอย่างไร เมื่อใช้กับวัตถุให้อธิบาย

 

          ตอบ   ..................................................................................................................
                    ....................................................................................................................

 

5. เมื่อมีการปรับค่า Alpha จะมีผลอย่างไรกับวัตถุ

 

          ตอบ.............................................................................................................................

 
   

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน