Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

คำชี้แจง แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน
1. ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
2. ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นการตอบคำถามสั้นจำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน

 
     
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว  
 
 
1. ข้อใดเป็นความหมายของซิมโบล (Symbol)
ก. การแปลงสภาพของวัตถุเพื่อนำมาสร้าง Movie
ข. เป็นส่วนย่อยที่สุดของวัตถุที่วาด
ค. เป็นสัญลักษณ์ของภาพกราฟิกที่วาด
ง. เป็นการรวมวัตถุหลายๆวัตถุเข้าด้วยกัน

2. ซิมโบล (Symbol) มีกี่ประเภท
ก. 1 ประเภท
ข. 2 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 4 ประเภท

3. ถ้าต้องการสร้างซิมโบลให้มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว จะต้องเลือกซิมโบลประเภทใด
ก. Animation
ข. Movie Clip
ค. Graphic
ง. Button

4. เมื่อกดฟังก์ชั่น F8 จะได้ผลลัพธ์อย่างไร
ก. เป็นการเพิ่มคีย์เฟรม
ข. เป็นการเพิ่มเฟรมเปล่า
ค. แปลงวัตถุเป็นซิมโบล
ง. แสดงหน้า Preview

5. ซิมโบลประเภทปุ่มเหมาะสำหรับงานประเภทใด
ก. การทำปุ่มแบบ Rollover สำหรับการทำสื่อการจัดการเรียนการสอน หรือเว็บเพ็จ
ข. ปุ่มแบบป็อปอัพเมนู
ค. ปุ่มที่ใช้ในการตอบสนองในหน้างานนำเสนอทำให้ผู้ใช้ควบคุมการเปิดหน้าได้
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

6. เมนูและคำสั่งใดใช้สร้าง ซิมโบลใหม่
ก. Modify > Convert to Symbol
ข. Modify > New Symbol
ค. Insert > Convert to Symbol
ง. Insert > New Symbol

7. อินสแตนซ์ เป็นการทำสิ่งใดกับซิมโบล
ก. การคัดแยกสำเนา
ข. การทำสำเนา
ค. การลบสำเนา
ง. การสร้างซิมโบล

8. O สัญลักษณ์นี้ ข้อใดผิด
ก. +,O 2 สัญลักษณ์นี้จะแยกกันไม่ได้
ข. สัญลักษณ์บอกถึงจุดอ้างอิงที่ซ้อนอยู่บนจุดหมุน
ค. + จุดอ้างอิงของอินสแตนซ์
ง. O จุดหมุนของอินสแตนซ์

9. การปรับแต่งรูปทรงของอินสแตนซ์ใช้เครื่องมือใด
ก. Free Transform Tool
ข. Selection Tool
ค. Paint Bucket Tool
ง. Brush Tool

10. ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับการใช้อินสแตนซ์
ก. การปรับแต่งอินสแตนซ์ ไม่มีผลกับรูปทรงซิมโบลต้นฉบับ
ข. การปรับแต่งอินสแตนซ์ที่วางอยู่บนสเตจ สามารถใช้เครื่องมือจาก Tools ได้ทุกเครื่องมือ
ค. คลิกเลือกซิมโบลจาก Library ได้เลย เมื่อต้องการสำเนารูปภาพ
ง. อินสแตนซ์ คือการทำสำเนารูปภาพ จากซิมโบลต้นฉบับ

ผลคะแนน =

 
 
   
ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นการตอบคำถามสั้นจำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
 
 

1.  ปุ่มคีย์ลัด Ctrl + F8 เป็นเครื่องมือในการทำสิ่งใด

 

          ตอบ.............................................................................................................................

 

2. ฟังก์ชั่น F8 ใช้เมื่อใด

 

          ตอบ.............................................................................................................................

 

3. สัญลักษณ์นี้ คืออะไร

 

          ตอบ.............................................................................................................................

 

4. ปุ่มเครื่องมือ  กับ  มีความแตกต่างกันอย่างไร เมื่อใช้กับวัตถุให้อธิบาย

 

          ตอบ   ..................................................................................................................
                    ....................................................................................................................

 

5. เมื่อมีการปรับค่า Alpha จะมีผลอย่างไรกับวัตถุ

 

          ตอบ.............................................................................................................................

 
   

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน