Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

อินสแตนซ์ (Instance)

 
 

          อินสแตนซ์ คือ สำเนาของซิมโบลที่มีอยู่บนสเตจ หรือซ้อนอยู่ภายในซิมโบลอื่น อินสแตนซ์อาจมีสี ขนาด และหน้าที่แตกต่าง
จากซิมโบลที่เป็นต้นฉบับ หากทำการแก้ไข ซิมโบลจะมีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับอินสแตนซ์ทั้งหมดที่สำเนาไปจากซิมโบล

 
 

การใช้อินสแตนซ์

 
 

         หมายเลข (1) เปิดพาเนลไลบรารี โดยคลิกเมนู Window > Library หรือ กด Ctrl+L หรือ กด F11 จะได้หน้าต่างไลบรารี
หมายเลข (2)  คลิกชื่อซิมโบลในหน้าต่างไลบรารี ที่ต้องการใช้ หมายเลข (3) แล้วลากซิมโบลไปวางบนสเตจ

 
     
 

รู้ได้อย่างไรว่าเป็นวัตถุที่เป็นอินสแตนซ์ หรือเป็นวัตถุธรรมดา

          ให้ลองคลิกเลือกวัตถุที่เป็นอินสแตนซ์ และคลิกที่วัตถุธรรมดาพร้อมกัน จะเห็นความแตกต่างตรงที่อินสแตนซ์ จะมีจุดอ้างอิง ซ้อนอยู่บนจุดหมุน  ซึ่งเราจะมองเห็นในลักษณะ  ปรากฏอยู่กลางภาพ แต่วัตถุธรรมดาจะไม่ปรากฏจุดอ้างอิง

                      

          จุดอ้างอิง นี้อาจไม่อยู่กลางอินสแตนซ์ หากในขั้นตอนการกำหนดซิมโบล (Convert to Symbol) เราคลิกเลือกให้จุดอ้างอิงอยู่ในตำแหน่งอื่นใน  Registration

 
 

การปรับแต่งอินสแตนซ์

                การปรับแต่งอินสแตนซ์ไม่มีผลกับซิมโบลที่เป็นรูปทรงต้นฉบับแต่อย่างใด เป็นเพียงการปรับแต่งคุณสมบัติเฉพาะตัวของอินสแตนซ์นั้นๆ

            ตัวอย่างการปรับแต่งอินสแตนซ์บนสเตจที่สำเนามาจากซิมโบลเดียวกันได้หลากหลายรูปแบบ


***ซิมโบลที่เป็นรูปทรงต้นแบบ ยังคงเหมือนเดิม

           ในการปรับแต่งอินสแตนซ์ที่วางอยู่บนสเตจ เราไม่สามารถใช้เครื่องมือปรับแต่งรูปทรงอื่นๆ กับอินสแตนซ์ แต่จะใช้เครื่องมือ
 Free Transform Tool ในการปรับแต่งอินสแตนซ์

ปรับขนาด (Scale) ของอินสแตนซ์
เลื่อนตำแหน่งจุดหมุน (o) ของอินแตนซ์
หมุนหรือบิด (Rotate and Skew) อินสแตนซ์

              เมื่อเราคลิกอินสแตนซ์ ก็สามารถทำการแก้ไขคุณสมบัติต่างๆ ของอินสแตนซ์ใน Property Inspector ได้ดังนี้

*  ปรับแต่งตำแหน่งที่วางบนสเตจ            –
–* ปรับวัตถุแบบสามมิติ                       –
* ปรับรูปแบบการมองเห็น                  
*– กำหนดรอบการเล่นวนของวัตถุ

* ปรับความกว้างและความสูงของอินสแตนซ์
* ปรับสีของอินสแตนซ์ –
* ปรับแต่งด้วยฟิลเตอร์
 

พาเนลปรับแต่งวัตถุที่เป็น Movie Clip

1. คลิกเลือกอินสแตนซ์

6. ปรับความกว้างและความสูง

2. คลิกเลือก Properties

7. ปรับวัตถุแบบ 3 มิติ

3. แสดงประเภทของอินสแตนซ์

8. ปรับแต่งสีของอินสแตนซ์

4. แสดงชื่อของอินสแตนซ์

9. ปรับแต่งดิสเพลย์

5. ปรับตำแหน่งที่วางบนสเตจ (โดยยึดจุดอ้างอิง)

10.ปรับแต่งด้วยฟิลเตอร์

 

พาเนลปรับแต่งวัตถุที่เป็น Graphic

1. คลิกเลือกอินสแตนซ์

5. ปรับตำแหน่งที่วางบนสเตจ (โดยยึดจุดอ้างอิง)

2. คลิกเลือก Properties

6. ปรับความกว้างและความสูง

3. แสดงประเภทของอินสแตนซ์

7. ปรับแต่งสีของอินสแตนซ์

4. แสดงชื่อของอินสแตนซ์

8. กำหนดรอบการเล่นวนของวัตถุ

 

ปรับตำแหน่งอินสแตนซ์ที่วางอยู่บนสเตจ (Position)

          ในหัวข้อ Position and size ของ Property Inspector เราสามารถเลื่อนตำแหน่งวัตถุโดยการกำหนดค่าแนวแกนตั้ง (X)  และแนวแกนนอน (Y) โดยยึดจากตำแหน่งจุดอ้างอิง + ของวัตถุ ดังนี้

 
วัตถุที่กำหนดจุดอ้างอิงไว้ด้านบนซ้ายในตำแหน่งที่ x=50, y=50 ปรับตำแหน่งวัตถุโดยใส่ค่าใหม่เป็น x=75, y=25 วัตถุก็จะเลื่นไปตามพิกัดนั้น
 

ปรับความกว้างและความสูง (Size)

          ปรับค่าความกว้างและความสูงของอินสแตนซ์โดยการใส่ค่าความกว้าง (W) และความสูง (H) เพื่อปรับขนาดของวัตถุ โดยสังเกต
เมื่อต้องการให้อินสแตนซ์ มีอัตราส่วน ความกว้าง และความสูงคงที่ กล่าวคือเมื่อปรับค่าใดค่าหนึ่ง อีกค่าหนึ่งจะปรับตามโดยอัตโนมัติ
แต่หากต้องการปรับเพียงค่าเดียว ให้คลิกเป็นสัญลักษณ์ ก็จะสามารถปรับค่าความกว้าง และความสูงได้อิสระจากกัน

ปรับวัตถุให้มีอัตราส่วนคงที่

เมื่อกำหนด วัตถุที่มีขนาด
กว้าง (W)=134.95  สูง (H) = 96.40
กำหนดค่าความกว้างใหม่ (W)=200.00
ค่าความสูงก็จะปรับตามอัตโนมัติ (H) = 142.75

ปรับขนาดวัตถุอิสระต่อกัน

เมื่อกำหนด วัตถุที่มีขนาดกว้าง
(w)=134.00 สูง (H) = 95.60
กำหนดค่าความกว้างใหม่ (W)=200.00
วัตถุก็จะขยายเพียงความกว้างเท่านั้น
ความสูงเท่าเดิม
 

ปรับสีของอินสแตนซ์ (Color Effect)

          ในหัวข้อ Color Effect ของ Property Inspector มีตัวเลือกในการปรับสีของอินสแตนซ์ดังนี้

   
      ปรับความมืด/สว่าง (Brightness) เลือก Brightness
กำหนดค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ โดย 100% เป็นค่าที่มืดที่สุด
และ 100% เป็นค่าที่สว่างที่สุด ส่วนค่า 0% เป็นค่าความสว่าง
ของภาพเริ่มแรก

ภาพต้นฉบับ 0% ปรับค่า -100% ปรับค่า -50% ปรับค่า 80%

          ปรับโทนสีโดยการผสมสีใหม่ (Tint) กำหนดค่าตัวเลขในช่องของ RGB ได้ตั้งแต่ค่า 0 ถึง 255 หรือคลิกเลือกสีที่ต้องการได้ใน         
 และกำหนดเปอร์เซ็นต์การผสมสีเดิมกับสีใหม่ที่เลือก โดยค่า 0% จะทำให้อินสแตนซ์แสดงสีเดิมอย่างเดียว ส่วนค่า 100% จะทำให้อินสแตนซ์แสดงสีใหม่อย่างเดียว

ภาพต้นฉบับ เน้นสีแดง เน้นสีเขียว

             ปรับค่าสีขั้นสูง (Advanced) เป็นการปรับค่าสีและความโป่งใสของภาพอย่างละเอียด โดยสามารถปรับค่าทุกๆอย่างได้พร้อมกัน ยกตัวอย่างเช่น ค่าของ Red เกิดจาก (ค่าเปอร์เซ็นต์ความโปร่งใส) x (R สีแดง)+(ค่าสีแดงที่เพิ่ม)

 
   
 

           ปรับความโปร่งใส (Alpha) กำหนดค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 0 ถึง 100% โดยค่า 0% จะทำให้อินสแตนซ์โปร่งใส (มองไม่เห็นอินสแตนซ์เลย) ส่วนค่า 100 % จะทำให้อินสแตนซ์แสดงสีชัดเจน เป็นสีปกติ

 
   
 

ปรับความโปร่งใสมีค่าระหว่าง 0% ถึง 100%

 
 
ภาพต้นฉบับ Alpha 50% Alpha 10%
 
     
 

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน