Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

            หลังจากที่ได้มีการใช้สีเกรเดียนต์
หรือภาพบิตแมพ มาเทในพื้นที่ของภาพแล้ว
สามารถใช้ Gradient Transform Tool
ปรับแต่งการไล่โทนหรือรายละเอียดภาพ
บิตแมพที่แสดงได้โดยการคลิก Gradient
Transform Tool ที่กล่องเครื่องมือจากนั้น
คลิกเลือกบริเวณทีมีการเทสีเกรเดียนต์หรือ
ภาพ บิตแมพซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
ดังนี้

 
 

ปรับการไล่โทนสีเกรเดียนต์แนวเส้นตรง (Linear)

 
 

          ใช้สำหรับวัตถุที่มีการไล่โทนสีเกรเดียนต์แนวเส้นตรงโดยเมื่อคลิกที่บริเวณภาพจะปรากฏเส้นปรับแต่งที่มีจุดปรับแต่งได้ 3 จุด ดังนี้

 
   
   

* ย้ายจุดไล่โทนสี

คลิกลากจุดไล่โทนสีที่อยู่ตรงกลางภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

* ปรับขนาดแนวการไล่โทนสี

คลิกลากจุดปรับขนาดแนวโทนสีเพื่อขยายลดการใช้โทนสี

* หมุนแนวการไล่โทนสี

คลิกจุดหมุนแนวโทนสี และหมุนไปในทิศที่ต้องการได้
 
 

 

 

 
 
 
     
 

ปรับการไล่โทนสีเกรเดียนต์แนววงกลม (Radial)

 
 

          ใช้สำหรับวัตถุที่มีการไล่โทนสีเกรเดียนต์แนววงกลม โดยเมื่อคลิกที่บริเวณภาพจะปรากฏเส้นปรับแต่งเป็นวงกลมที่มีจุดปรับแต่งได้ 5 จุด ดังนี้

 
   
   

* ย้ายจุดศูนย์กลางไล่โทนสี

คลิกลากจุดศูนย์กลางไล่โทนสีที่อยู่ตรงกลางภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

* ปรับขนาดแนวการไล่โทนสี

คลิกลากจุดปรับขนาดโทนสีเพื่อขยาย/ลดการไล่โทนสีเป็นวงรี

* ปรับรัศมีแนวโทนสี

คลิกลากจุดขยายหรือลดรัศมีแนวโทนสีเป็นวงกลม

* หมุนการไล่โทนสี

คลิกลากจุดหมุนแนวโทนสีไปในทิศที่ต้องการ

* ปรับตำแหน่งจุดศูนย์กลางไล่โทนสี

คลิกลากจุดปรับตำแหน่งจุดศูนย์กลางไปทิศที่ต้องการ
 
 
ย้ายจุดศูนย์กลางไล่โทนสี ปรับขนาดแนวการไล่
โทนสี
ปรับรัศมีแนวโทนสี หมุนการไล่โทนสี ปรับตำแหน่งจุด
ศูนย์กลางไล่โทนสี
 
     
 

ปรับพื้นที่ภาพที่เป็นบิตแมพ (Bitmap)

 
 

          ใช้สำหรับวัตถุที่มีการเทสีเป็นภาพบิตแมพ โดยเมื่อคลิกที่บริเวณภาพจะปรากฏเส้นปรับแต่ง 7 จุด ดังนี้

 
   
 

* ย้ายตำแหน่งภาพ

คลิกลากจุดย้ายตำแหน่งภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

* ปรับความกว้าง  

คลิกลากจุดปรับความกว้างภาพ

* ปรับความสูง    

คลิกลากจุดปรับความสูงภาพ

* ปรับขนาดภาพตามสัดส่วนเดิม

คลิกลากจุดปรับขนาดภาพตามสัดส่วนเดิม

* บิดภาพในแนวนอน

คลิกลากจุดบิดในแนวนอน

* บิดภาพในแนวตั้ง

คลิกลากจุดบิดในแนวตั้ง

* ปรับหมุนภาพ

คลิกลากจุดปรับหมุน
 
 
   
ย้ายตำแหน่งภาพ   ปรับความกว้าง   ปรับความสูง
 
     
 
 
ปรับขนาดสัดส่วนเดิม   บิดภาพในแนวนอน
     
 
บิดภาพในแนวตั้ง   ปรับหมุนภาพ
 
   

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน