Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
              Flash เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสร้างกราฟิกและภาพแอนนิเมชั่นต่าง ๆ ที่เรียกว่า มูฟวี่ จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับ
สร้าง และตกแต่งรูป ซึ่งทำให้สามารถสร้างการ์ตูน ที่เป็นลายเส้น สำหรับการแสดงภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยวิธีการที่ง่ายไม่กี่ขั้นตอน
ส่วนประกอบ ของรูปวาดรูปตัวการ์ตูนที่สร้างจากการวาดมักจะเรียกว่า "รูปลายเส้น" จะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ
            พื้นรูป (Fill) เป็นส่วนประกอบที่อยู่ภายในรูปลายเส้นซึ่งสามารถจะกำหนดให้มีสีพื้น (Fill color) หรือไม่ให้มีสีพื้น
(No color) ก็ได้ ในการลงสีพื้นสามารถเลือกได้ว่าจะลงแบบใด ระหว่างสีทึบ , ไล่โทนสี และการนำภาพบิตแมพมาเป็นสีพื้น
            เส้น (Stroke) เป็นส่วนกรอบของรูปภาพ ที่มีหลากหลายลักษณะ ทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้นมา เช่น รูปสี่ เหลี่ยม
วงกลม วงรีและอื่น ๆ เราสามารถปรับแต่งเส้นได้เช่นเดียวกับพื้นรูป เช่น สี ความหนา และลวดลายบนเส้น
            ตามปกติพื้นรูปและเส้นจะแยกกันคนละส่วนอิสระต่อกัน ทำให้สามารถวาดรูปที่มีแต่พื้นรูปไม่มีเส้นหรือวาดรูปที่มีแต่เส้น
ไม่มีพื้นรูปก็ได้ รวมทั้งสามารถที่จะแยกเส้นออกจากพื้นรูป เพื่อนำมาตกแต่งแก้ไขใหม่ได้
           การใช้สีในโปรแกรม Macromedia Flash CS6 กำหนดการลงสีของเส้นขอบ (Stroke) และสีพื้น (Fill) ได้ด้วยเครื่องมือ
Colors ที่อยู่ใน Toolbox
 
    >> Stroke Color         ใช้กำหนดสีให้กับสีเส้น
>> Fill Color               ใช้กำหนดสีให้กับสีพื้น
>> Black and White    ใช้เปลี่ยนสีเส้นเป็นสีดำ และสีพื้นเป็นสีขาว
>> Swap Colors         ใช้สำหรับสลับสีระหว่างสีพื้นกับสีเส้น
  การเทสีพื้นด้วย Paint Bucket Tool
                Paint Bucket Tool ใช้สำหรับเทสีลงบนพื้นที่ภายในวัตถุ (Fill Color) เพื่อเปลี่ยนสีให้ตรงตามความต้องการ บ่อยครั้ง
ที่เส้นเราวาดมักจะไม่ได้บรรจบหรือต่อกันโดยสมบูรณ์ ทำให้เกิดช่องว่างของรอยต่อทำให้เราเทสีไม่ได้ การกำหนด Gap Size
จะช่วยให้เราสามารถลงสีได้อย่างง่ายดาย เมื่อคลิกเครื่องมือ Paint Bucket Tool ในส่วนของ Options จะปรากฏไอคอน Gap Size
และไอคอน Lock Fill ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 
ใช้กำหนดขนาดช่องว่างระหว่างรูปทรง หรือพื้นที่ภายในวัตถุที่ต้องการลงสี เมื่อคลิกเครื่องมือ Gap Size
จะปรากฏ Option ต่างๆ ดังนี้
 
การเทสีในพื้นที่ปิด
การเทสีลงพื้นที่เปิด และมีช่องว่างขนาดเล็ก
การเทสีลงในพื้นที่เปิด และมีช่องว่างขนาดกลาง
การเทสีลงในพื้นที่เปิด และมีช่องว่างขนาดใหญ่
ใช้สำหรับเทสีวัตถุหลายๆชิ้นโดยการไล่เฉดสีเหมือนกับเป็นชิ้นเดียวกัน
   
  การเทสีเส้นด้วย Ink Bottle Tool
 

              Ink Bottle Tool เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนสีเส้น เราสามารถเปลี่ยนได้โดยคลิกเลือกไอคอน Ink Bottle Tool
เลือกสีที่ Stroke Color หลังจากนั้นนำตัวชี้เมาส์ที่เป็นรูป มาคลิกในพื้นที่ ที่ต้องการเปลี่ยน ของสีเส้น

 

ภาพปกติ

หลังจากที่เปลี่ยนสีเส้นแล้ว
  การเปลี่ยนสีเส้นขอบและสีพื้น
             การเปลี่ยนสีเส้นขอบและสีพื้นของรูปที่วาดไปแล้ว โดยคลิกเลือกส่วนที่ต้องการด้วย Selection Tool จากนั้นคลิกเลือกสีใหม่จาก
Stroke Color หรือ Fill Color
 
   
ถ้าจะเปลี่ยนสีเส้นให้คลิกที่เส้นขอบ แล้วคลิกเลือก Stroke Color เลือกสีที่ต้องการ
  ถ้าจะเปลี่ยนสีพื้นให้คลิกที่พื้นรูป แล้วคลิกเลือก Fill Color เลือกสีที่ต้องการ
  นอกจากนี้สามารถเปลี่ยนให้เป็นการไล่โทนสีแบบเกรเดียนต์ได้ ทั้งกับเส้นขอบและพื้น

           

 

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน