Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4 การจัดการเกี่ยวกับสี
 
คำชี้แจง   แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน
                 1. ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
                 2. ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นการตอบคำถามสั้น จำนวน 5 ข้อ 9 คะแนน
 
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
 
 

1. จากภาพ เมื่อกำหนดวงล้อสีที่ 45 องศา จะได้สีใด

                      
ก. สีแดง
ข. สีเขียว
ค. สีเหลือง
ง. สีน้ำเงิน

2. โมเดล CMYK ข้อใดผิด
ก. สีฟ้า Cyan
ข. สีบานเย็น Magenta
ค. สีเหลือง Yellow
ง. สีกากี Khaki

3. จากภาพ เครื่องมือนี้ใช้งานอย่างไร
ก. ใช้เปลี่ยนสีเส้น
ข. ใช้เปลี่ยนสีพื้น
ค. ใช้สลับสีระหว่างสีพื้นกับสีเส้น
ง. ใช้สลับเปลี่ยนสีขาวเป็นสีดำ

4. เครื่องมือ Stroke Color ใช้กำหนดสีให้กับวัตถุใด
ก. ทั้งสีพื้นและสีเส้นของวัตถุ
ข. สีพื้นของวัตถุ
ค. สีเส้นของวัตถุ
ง. ผิดทุกข้อ

5. ข้อใดไม่ใช่ Option ในเครื่องมือ Gap Size
ก.
ข.
ค.
ง .

6. เครื่องมือใดใช้เปลี่ยนสีพื้นในลักษณะของพื้นที่ที่ไม่มีช่องว่าง
ก.
ข.
ค.
ง.  

7. ในส่วนของ Fill Style กำหนดให้มีสีพื้นเป็นรูปแบบ Radius จะได้ดังรูปภาพในข้อใด
ก.                         ข.
ค.                          ง.

8. จากภาพ Pointer คือเครื่องมือใด   

                     
ก. หมายเลข 1
ข. หมายเลข 2
ค. หมายเลข 3
ง. หมายเลข 4

9. เครื่องมือนี้     ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เป็นเครื่องมือใช้ในการเทสีพื้นที่ภาพ
ข. เป็นเครื่องมือใช้ในการเทสีเส้น
ค. เป็นเครื่องมือใช้ในการปรับแต่งการไล่โทนสีเกรเดียนต์ของพื้นที่ภาพ
ง. เป็นเครื่องมือใช้ในการปรับแต่งการไล่โทนสีเกรเดียนต์ของเส้น

10. จากภาพ เป็นการปรับแต่งภาพแบบใด

                             
ก. ปรับแต่งภาพการไล่โทนสีเกรเดียนต์แนวเส้นตรง
ข.ปรับแต่งภาพการไล่โทนสีเกรเดียนต์แนววงกลม
ค. ปรับแต่งพื้นที่ภาพที่เป็นบิตแมพ
ง. ปรับแต่งขนาดและสีของวัตถุ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

 
 ตอนที่ 2 แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นการตอบคำถามสั้น จำนวน 5 ข้อ 9 คะแนน
   
 

1. โมเดล HSB เป็นหลักการพื้นฐานของการมองเห็นสีด้วยตาของมนุษย์ ประกอบด้วยลักษณะ
ของสีกี่ลักษณะ พร้อมอธิบาย

ตอบ...................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

2. พื้นรูป (Fill) คืออะไร พร้อมอธิบาย

ตอบ...................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

3. เส้น (Stroke) คืออะไร พร้อมอธิบาย

ตอบ...................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

4. จากภาพ  อธิบายลักษณะการใช้งานของเครื่องมือนี้ให้ถูกต้อง

                               

ตอบ...................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

5. จากภาพ  อธิบายลักษณะการใช้สีตามหมายเลข ให้ถูกต้อง

           

ตอบ            

    หมายเลข 1.....................................................................................................
หมายเลข 2.....................................................................................................
หมายเลข 3.....................................................................................................
หมายเลข 4.....................................................................................................
หมายเลข 5.....................................................................................................
   

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน