Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3 เครื่องมือวาดภาพ Animation
 
คำชี้แจง   แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน
                 1. ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
                 2. ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบจับคู่ จำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากภาพที่กำหนดให้ ให้นักเรียนลากเส้นโยงระหว่างรูปภาพ
และ ข้อความให้สัมพันธ์กัน
 
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
   
   
1. การเข้าสู่โปรแกรม Flash CS6 ขั้นตอนใดถูกต้อง
ก. Start>Programs>Adobe Flash CS6 Professional
ข. Shortcut ของ Flash
ค. This pc>local disk c:>Program files>Adobe>Adobe flashCS6>Flash
ง. ถูกทุกข้อ

2.Stage เป็นส่วนประกอบใดในหน้าต่างโปรแกรม Flash
ก.ส่วนของจอภาพเครื่องมือ ใช้ในการปรับแต่งออปเจ็กต์
ข. เป็นพื้นที่สำหรับใช้ในการทำงานจัดวางวัตถุ หรือรูปภาพ
ค. ชุดเครื่องมือสำหรับการวาดภาพ
ง. ส่วนที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว

3. ถ้าต้องการกำหนดให้มีจำนวนเฟรม 25 เฟรม ต่อวินาที กำหนดได้ในส่วนใดของเครื่องมือ Properties
ก. Make Default
ข. Dimensions
ค. Background color
ง. Frame rate

4. เครื่องมือในข้อใดอยู่ในชุดเครื่องมือ Tools
ก.
ข.
ค.
ง.

5. เครื่องมือ นี้ใช้ประโยชน์อย่างไรในการสร้างงาน
ก. ใช้ในการยกเลิกคำสั่งต่างๆ
ข. ใช้ในการวาดเส้นตรง
ค. ใช้ในการย่อ-ขยายวัตถุ
ง. ใช้ในการเลือกวัตถุเพื่อการแก้ไข

6. เมื่อใช้เครื่องมือ ในการวาดรูปจะได้รูปทรงใด
ก. วงกลมและวงรี
ข. สี่เหลี่ยมคางหมู
ค. สีเหลี่ยมผืนผ้า
ง. สีเหลี่ยมจัตุรัส

7. เมื่อใช้เครื่องมือ Brush Tool ในโหมด จะได้ตามรูปภาพในข้อใด
ก.            ข.
ค.             ง.

8. เมื่อใช้คำสั่ง Ctrl+R ในการนำภาพมาใช้ ภาพจะถูกวางไว้ที่ใด
ก. Library
ข. Stage
ค. Timeline
ง. Layer

9. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการแปลงภาพบิตแมพ (bitmap) เป็นภาพเวคเตอร์ (vector) ข้อใดถูกต้อง
ก. ขนาดของไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น
ข. เมื่อลบภาพต้นฉบับใน Library ออกภาพที่แปลงแล้วจะหายไปด้วย
ค. ค่าตัวเลขในช่อง Color threshold ยิ่งน้อยภาพจะมีความละเอียดขึ้น
ง. ผิดทุกข้อ

10. ข้อใดเป็นภาพประเภท Bitmap
ก. JPG
ข. DXF
ค. PNTG
ง. EPS

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

 
            ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบจับคู่ จำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากภาพที่กำหนดให้ ให้นักเรียนลากเส้นโยงระหว่างรูปภาพและ
                 ข้อความให้สัมพันธ์กัน
 

1

                                   ก. Toolbox เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการวาดภาพ  
         
 

2

                                    ข. การปรับแต่งภาพ โดยใช้เครื่องมือ Arrow Tool  
         
 

3

                              ค. Fill Transform Tool (F)
ใช้ปรับแต่งแก้ไขการลงเฉดสี
แบบ Gradient
 
         
 

4

            ง. ใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนสีเส้น  
         
 

5

จ. File->Import->Import to Library  
 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน