Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3 เครื่องมือวาดภาพ Animation
 
คำชี้แจง   แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน
                 1. ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
                 2. ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบจับคู่ จำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากภาพที่กำหนดให้ ให้นักเรียนลากเส้นโยงระหว่างรูปภาพ
และ ข้อความให้สัมพันธ์กัน
   
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
 
 
1. ข้อใดเป็นขั้นตอนการเปิดโปรแกรม Flash CS6 ที่ถูกต้อง
ก.Start>Programs>Adobe Flash CS6 Professional
ข.Start>Adobe>Flash CS6
ค.Start>Flash CS6
ง.Start>Document>Adobe>Flash CS6

2. ส่วนประกอบใดเป็นพื้นที่สำหรับใช้ในการทำงาน จัดวางวัตถุ หรือรูปภาพ
ก. Menu Bar
ข. Toolbox
ค. Stage
ง. Timeline

3. ข้อใดให้ความหมายของ Frame rate ได้ถูกต้อง
ก.เป็นการกำหนดจำนวนเฟรมที่ต้องการแสดงภายใน 1 วินาที
ข.ไว้สำหรับเปลี่ยนค่าที่กำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรม
ค.ใช้กำหนดขนาดความกว้าง และสูงของพื้นที่
ง. ไว้สำหรับเปลี่ยนค่าที่กำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรม

4. เครื่องมือวาดภาพนี้จัดอยู่ในชุดเครื่องมือกลุ่มใด
ก. Tools
ข. View
ค. Colors
ง. Options

5. เครื่องมือใดใช้ในการเคลื่อนย้ายตำแหน่งวัตถุ
ก.
ข.
ค.
ง.

6. เครื่องมือในข้อใดต่อไปนี้เหมาะกับการวาดรูปวงกลมมากที่สุด
ก. PolyStar Tool
ข. Oval Tool
ค. Rectangle Tool
ง. Selection

7.จากภาพ ต้องใช้โหมดใดในการวาดด้วยเครื่องมือ Brush Tool

                                    
ก.
ข.
ค.
ง.

8. ข้อใดคือคำสั่งนำเข้ารูปภาพไปที่ Stage
ก. Ctrl+S
ข. Ctrl+R
ค. Ctrl+T
ง. Ctrl+G

9. ขั้นตอนการแปลงภาพบิตแมพ (bitmap) เป็นภาพเวคเตอร์ (vector) ข้อใดถูกต้อง
ก. Modify>Bitmap>Trace Bitmap
ข. Modify>Vector>Trace Bitmap
ค. Modify>Trace Bitmap
ง. Modify>Vector

10. ข้อใดเป็นภาพประเภท Vector
ก. JPG
ข. GIF
ค. BMP
ง. WMF

ผลคะแนน =

 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบจับคู่ จำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากภาพที่กำหนดให้ ให้นักเรียนลากเส้นโยงระหว่างรูปภาพและ
ข้อความให้สัมพันธ์กัน
 

1

                           ก. Toolbox เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการวาดภาพ  
         
 

2

                            ข. การปรับแต่งภาพ โดยใช้เครื่องมือ Arrow Tool  
         
 

3

                     ค. Fill Transform Tool (F) ใช้ปรับแต่งแก้ไข
การลงเฉดสี แบบ Gradient
 
         
 

4

            ง. ใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนสีเส้น  
         
 

5

จ. File->Import->Import to Library  
 

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน