Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

               การนำรูปภาพมาใช้งาน  โปรแกรม Flash สามารถรองรับการทำงานเกี่ยวกับรูปภาพทั้งแบบบิตแมพ (Bitmap) และ ภาพเวคเตอร์ (vector) รูปแบบภาพบิตแมพ (Bitmap) เช่น JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, PCT, PSD,PIC รูปแบบภาพเวคเตอร์ (vector) เช่น WMF, EMF, AI, EPS, DX F, SGI, PNTG, QTIF

 
 

1. รูปแบบการนำเข้า

 
 

แบบที่ 1 Import to Stage เป็นการวางภาพไว้บน stage หรือ Scene ที่กาลังเปิดอยู่

 
 
  ขั้นที่ 1 คลิกเมนู File -> Import > Import to Stage...
 
 

 ขั้นที่ 2 คลิกเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ จากแหล่งภาพ แล้วคลิก Open

 
 

 ขั้นที่ 3 ภาพจะถูกนำเข้า และวางบน stage หรือ Scene ที่กำลังเปิดอยู่

 

แบบที่ 2 Import to Library เป็นการนำภาพเข้ามาเก็บไว้ใน Library ในรูปแบบซิมโบล เมื่อต้องการนำมาใช้จึงหยิบจากLibrary มาวางที่ Stage

 

ขั้นที่ 1 คลิกเมนู File -> Import > Import to Library...

 
 

ขั้นที่ 2 คลิกเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ จากแหล่งภาพ แล้วคลิก Open

 
 

ขั้นที่ 3 ภาพจะถูกนำเข้า และเก็บไว้ใน Library

 
 

ขั้นที่ 4 หยิบซิมโบล จาก Library มาวางที่ stage

 

              การปรับแต่งภาพบิตแมพ (bitmap)ภาพบิตแมพ (bitmap) ที่นำเข้ามาในโปรแกรมนั้น สามารถปรับแต่งคุณสมบัติของภาพให้มีคุณภาพ เช่น การปรับภาพให้นุ่มเพื่อลดรอยหยัก การกำหนดระดับการบีบอัดข้อมูล

 
     
 

2. ขั้นตอนการปรับแต่ง

 
 

    ขั้นที่ 1 ที่หน้าต่าง Library (เปิดได้โดย กด F11 หรือ คลิกเมนู Window > Library) คลิกชื่อภาพที่ต้องการปรับแต่ง และคลิกสัญลักษณ์ Properties

 
   
 

ขั้นที่ 2 ปรับแต่งค่าต่างๆ ที่หน้าต่าง Bitmap Properties

 
   
 

          รายละเอียดการปรับแต่ง car คือชื่อของไฟล์ภาพ สามารถแก้ไขเปลี่ยนชื่อได้ถ้าคลิกเลือก Allow smoothing จะทำให้ภาพมีความนุ่มขึ้น ลดรอยหยักบริเวณรอยต่อของสีถ้าไม่เลือก Use document default quality จะทำให้สามารถกำหนดคุณภาพของภาพได้โดยเติมตัวเลข 1-100 ซึ่งสูงสุดคือ 100 หมายถึงคุณภาพเหมือนต้นฉบับ คือไม่บีบอัดเลย (ค่าตัวเลขน้อย ภาพจะไม่คมชัด แต่ขนาดไฟล์จะเล็ก)

 
     
 

3. การแปลงภาพบิตแมพ (bitmap) เป็นภาพเวคเตอร์ (vector)

 
 

           การแปลงภาพบิตแมพ (bitmap) เป็นภาพเวคเตอร์ (vector) จะช่วยให้สามารถแก้ไขดัดแปลงภาพที่เป็นเวคเตอร์ ทำได้ง่าย และทำให้ขนาดของไฟล์มีขนาดเล็ก และสามารถลบภาพต้นฉบับออกจาก Libraryได้ โดยไม่มีผลกับภาพเวคเตอร์ที่แปลงแล้ว

 
 

ขั้นตอนการแปลง

 
 
 

ขั้นที่ 1 คลิกเลือกภาพบิตแมปบน stage

 
 

ขั้นที่ 2 คลิกเมนู Modify > Bitmap > Trace Bitmap...

 
 

ขั้นที่ 3 คลิกเมนู Modify > Bitmap > Trace Bitmap...

 
 

             หากต้องการภาพที่มีความละเอียด ที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับ ค่าตัวเลขจะต้องปรับให้น้อยที่สุดดังภาพ และจะได้ผล
ดังภาพขวามือ พร้อมจะนำไปใช้งานต่อไป

 
 

หมายเหตุ : การปรับค่าตัวเลขเพื่อให้ภาพใกล้เคียงกับต้นฉบับ จะทำให้ความจุของไฟล์มีขนาดมากขึ้น

 

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน