Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

          Toolbox เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการวาดภาพต่างๆ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ Tools, View, Colors และ Options

 
 
1. ชุดเครื่องมือ Tools
2. ชุดเครื่องมือ view
3. ชุดเครื่องมือ Color
4. ชุดเครื่องมือ Options
 
   
 

1.ชุดเครื่องมือ Tools

 
 
ชุดเครื่องมือ Tools
ในชุดเครื่องมือ Tool สามารถแบ่งประเภทเครื่องมือ Tool ได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้
  • 1.เครื่องมือสำหรับปรับแต่งรูปภาพ เช่น Subselection, Free Transforms, Eraser เป็นต้น
  • 2.เครื่องมือสำหรับวาดภาพและระบายสีภาพ เช่น Line, Oval, Rectangle, Pencil, Ink Bottle
  • 3.เครื่องมือที่ใช้สำหรับเลือก และปรับแต่งออบเจ็กต์ ได้แก่ Arrow, Lasso
 
 
 
 
 
 

2. ชุดเครื่องมือ view

 
 
ชุดเครื่องมือ View
        
ใช้สำหรับปรับแต่งมุมมองของจอภาพ โดยสามารถย่อและขยายด้วยเครื่องมือ
Zoom และเครื่องมือ Hand สำหรับเลื่อนจอภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
 
 
 
   
 

3. ชุดเครื่องมือ Color

 
 

ชุดเครื่องมือ Color
     
ใช้สำหรับกำหนดสีในลักษณะต่างๆ เช่น สีเส้น, สีเส้นขอบ และสีพื้นภายในออบเจ็กต์ เป็นต้น

 
 
 
 
   
 

4. ชุดเครื่องมือ Options

 
 

ชุดเครื่องมือ Options
เป็นเครื่องมือย่อยที่เปลี่ยนไปตามการคลิกชุดเครื่องมือในส่วนของ Tools

 
   

 

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน