Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

          การเริ่มต้นใช้โปรแกรม Macromedia Flash Professional CS6 เราจะเริ่มต้นด้วยการวาดรูปทรงพื้นฐานต่างๆ ดังนี้

 
 
1. การวาดเส้นตรงด้วยเครื่องมือ Line Tool
2. การวาดรูปทรงกลมด้วยเครื่องมือ Oval Tool
3. การวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องมือ Rectangle Tool
4. การวาดเส้นโดยใช้ Pencil Tool 
5. การวาดด้วยเครื่องมือ Brush Tool
6. การปรับแต่งภาพโดยใช้ Arrow Tool
7. การเลือกพื้นที่อิสระโดยใช้ Lasso Tool
8. การปรับแต่งรูปทรงอิสระด้วย Free Transform Tool
9. การใช้ Eraser Tool ลบส่วนที่ไม่ต้องการ
  10. การปรับแต่งเส้น
 

 

 
 

1. การวาดเส้นตรงด้วยเครื่องมือ Line Tool

 
 
- เปิดโปรแกรม Adobe Flash ProfessionalCS6 แล้วคลิกเลือก Flash File (ActionScript 2.0) เพื่อเตรียมพื้นที่ในการวาดรูปทรงต่างๆ

        - คลิกเครื่องมือ Line Tool  จากนั้นให้เลื่อนเมาส์มาวางไว้บน Stage สังเกตได้ว่าตัวชี้เมาส์จะกลายเป็นเครื่องหมายกากบาท
คลิกบน Stage ค้างไว้จุดเริ่มต้น แล้วลากเมาส์ไปยังจุดสิ้นสุด ปล่อยเมาส์จะได้รูปเส้นตรงตามขนาดความยาวที่เรากำหนด

 

 

 
 

2. การวาดรูปทรงกลมด้วยเครื่องมือ Oval Tool

 
 

      คลิกเครื่องมือ Oval Tool เพื่อวาดวงกลม ทำเช่นเดียวกับเส้นตรง การวาดรูปวงกลมพร้อมกับการกดปุ่ม <Shift>ค้างไว้ จะได้รูปทรงกลม แต่ถ้าไม่กด  ปุ่ม <Shift> ค้างไว้ อาจจะได้เป็นรูปวงรี

 
 
 
 
 
 
   
 

3. การวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องมือ Rectangle Tool

 
 

       คลิกเครื่องมือ  Rectangle Tool แดรกเมาส์ลากภาพจะปรากฏรูปทรงสี่เหลี่ยม

 

 

 
 

4. การวาดเส้นโดยใช้ Pencil Tool 

 
 

          Pencil Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้วาดรูปทรงอิสระคล้ายกับการใช้ดินสอวาดรูป เมื่อคลิกเครื่องมือ Pencil Tool จะปรากฏ Options ใน ToolBox  2 Option ได้แก่ 1) Object Drawing และ 2) Pencil Mode ดังนี้

         1. Object Drawing
         ปกติการวาดรูปทรงในโปรแกรมแฟลช เมื่อนำวัตถุ 2 ชิ้น ที่มีสีเดียวกันมาวางซ้อนทับกัน วัตถุ 2 ชิ้นจะรวมกัน และในกรณีที่มีสีต่างกัน สีส่วนที่ซ้อนทับกันก็จะหายไป ด้วยเหตุนี้โปรแกรม Macromedia Flash CS3 จึงได้ออกแบบโปรแกรมให้เพิ่มวิธีการวาดรูปแบบออบเจ็กต์เพิ่มเข้ามา (Object Drawing Model) ทำให้สามารถซ้อนรูปได้โดยไม่มีผลกับรูปที่ซ้อนกันแต่อย่างใด
   
   

2. Pencil Mode

        เมื่อคลิกเครื่องมือ Pencil Tool แล้วจะปรากฏ Pencil Mode ให้เราเลือก การวาดเส้นในลักษณะต่างๆ ดังนี้

ใช้วาดรูปทรงที่มีลักษณะเป็นมุมหัก
ใช้สำหรับวาดเส้นหรือรูปที่มีมุมโค้งมน
 ใช้สำหรับวาดเส้นแบบอิสระ เหมือนการใช้ดินสอวาด
 
 
 
   
 

5. การวาดด้วยเครื่องมือ Brush Tool

 
 

              เครื่องมือ Brush Tool เหมาะสำหรับการใช้วาดตัวอักษร หรือตกแต่งสีให้กับรูปภาพมากกว่า
การวาดภาพ เมื่อคลิกเครื่องมือ Brush Tool จะปรากฏ Options ใน ToolBox  3 Option ได้แก่ 1) Brush Mode 2) Brush Size และ3) Brush Shape ดังนี้

              1) Brush Mode  มีให้เลือกระบายสีได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

 
 
 
 
   
 

6. การปรับแต่งภาพโดยใช้ Arrow Tool

 
 

              Arrow Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกออบเจ็กต์ และเปลี่ยนรูปทรงของออบเจ็กต์ การเลือกการใช้เครื่องมือ Arrow Tool  มีหลายรูปแบบ ดังนี้

                 เราสามารถใช้ Arrow Tool ในการปรับแต่งเส้นหรือรูปทรงต่างๆได้ด้วยการแดรกเมาส์แล้วลากจุดบนเส้นหรือรูปทรงต่างๆ โดยสังเกตสัญลักษณ์ของตัวชี้เมาส์ ดังนี้

 
 
 
 
   
 

7. การเลือกพื้นที่อิสระโดยใช้ Lasso Tool

 
 

              Lasso Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเลือกพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างอิสระ สามารถเลือกบางส่วนหรือทั้งหมดของรูปทรงได้
ไม่เหมือนกับ Arrow Tool ที่กำหนดที่กำหนดพื้นที่การเลือกเป็นสี่เหลียมหรือวัตถุทั้งชิ้นเมื่อคลิก Lasso Toolจะปรากฏไอคอนย่อยใน
Options มีรายละเอียด ดังนี้

การเลือกเฉพาะส่วนด้วยเครื่องมือ Lasso Tool

 
 
 
 
   
 

8. การปรับแต่งรูปทรงอิสระด้วย Free Transform Tool

 
 
             *** เมื่อนำเมาส์ไปวางบริเวณจุดตรงมุมของเส้นสีดำจนปรากฏลูกศรที่มีทิศทางเป็นวงกลม แดรกเมาส์หมุนไปทางขวาหรือซ้าย เพื่อหมุนภาพ
           ***เมื่อนำเมาส์ไปวางเหนือเส้นสีดำ จะปรากฏลูกศรสองเส้นที่มีทิศทางตรงข้ามกัน แดรกเมาส์ลากไปทางขวา หรือซ้าย เพื่อปรับความเอียงของภาพ
              ***นำเมาส์ไปวางบริเวณจุดตรงมุมของเส้นสีดำ จนปรากฏลูกศรแดรกเมาส์เพื่อ ย่อ-ขยายภาพ ตามต้องการ
            ***แดรกเมาส์ลากคลุมรูป -> คลิกเครื่องมือ Free Transform ->คลิกเครื่องมือ Distort -> นำเมาส์วางบริเวณจุดสีดำตรงมุม
ของเส้นจนปรากฏลูกศรสีขาว -> แดรกเมาส์เพื่อบิดรูปภาพ
          ***แดรกเมาส์ลากคลุมรูป -> คลิกเครื่องมือ Free Transform ->คลิกเครื่องมือ Envelope -> นำเมาส์วางบริเวณจุดสีดำของเส้น
จนปรากฏลูกศรสีขาว -> แดรกเมาส์เพื่อดัดรูปทรงตามต้องการ
 
 
 
 
 
   
 

9. การใช้ Eraser Tool ลบส่วนที่ไม่ต้องการ

 
 

              Eraser Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลบส่วนที่ไม่ต้องการของรูปภาพ การใช้ยางลบก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการใช้แปรงระบายสี เพียงแต่แตกต่างกันที่ใช้ลบแทนการระบายสีภาพ ซึ่งมีวิธีการเลือกลบพื้นสีของภาพเฉพาะเส้นขอบ ลบทั้งหมด หรือเลือกลบเฉพาะส่วนก็ได้ เมื่อเลือกเครื่องมือ Eraser Tool จะปรากฏไอคอนในของ Options 3 ส่วน ดังนี้

การใช้  Eraser Mode ในการลบ มีดังนี้

 
 
 
 
 
   
 

10. การปรับแต่งเส้น

 
 

               เส้น (Stroke) เกิดจากการใช้ชุดเครื่องมือในการวาดต่างๆ ใน Tools เมื่อเราคลิกเครื่องมือ Arrow เลือกเส้นบน Stage
จะสามารถปรับแต่งเส้นได้ในจอภาพ Properties Inspector โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
สีของเส้น (Stroke Color) เราสามารถปรับสีของเส้นใน Properties Panel
ได้เช่นเดียวกับในชุดเครื่องมือ Colors
ความหนาของเส้น (Stroke Height) สามารถกำหนดค่าได้
ตั้งแต่ 0.25 ถึง 200

รูปแบบของเส้นขอบ (Stroke Style) รูปแบบของเส้นมีให้เลือกด้วยกันหลายรูปแบบ ดังนี้
>>เส้นแบบ Hairline เป็นเส้นตรงแบบต่อเนื่องเหมือนเส้นทั่วไป แต่มีขนาด 1 Pixel แม้ว่าจะขยายหรือลดขนาดของเส้นก็จะมีขนาด 1 Pixel โดยไม่เปลี่ยนแปลง
>>Solid เป็นเส้นตรงเหมือนกับแบบ Hairline โดยมีขนาดของเส้นเป็นค่าเริ่มต้น (Default)
ของการวาดเส้นในแต่ละครั้ง
>>Dashed เป็นเส้นตรงที่ไม่ต่อเนื่องกัน มีช่องว่างระหว่างเส้นคล้ายเส้นประ
>>Dotted มีลักษณะคล้ายเส้นตรงแบบ Dashed แต่จะเกิดจากจุดที่มีระยะห่าง
ของช่องว่างเท่าๆ กัน
>>Ragged เป็นเส้นที่มีลักษณะขุรขระไม่เสมอกัน มีการเว้นช่องระหว่างเส้นแบบ
ไม่เสมอกัน
>>Stippled เป็นเส้นที่เกิดจากจุดเหมือนกับเส้นแบบ Dotted แต่แตกต่างกัน
ที่ขนาดจุดและระยะห่างของจุดไม่คงที่
>>Hatched เป็นเส้นที่เกิดจากการนำเส้นสั้นๆ มาเรียงต่อกันในแนวขนานและตั้งฉากกับแนวของเส้นซึ่งจะมีลักษณะตรงกันข้ามกับแบบ Dashed
ที่มีเส้นเรียงกันในแนวนอน
 
 

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน