Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนวทางการสร้างภาพ Animation
 
คำชี้แจง   แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน
                 1. ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
                 2. ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน เป็นการตอบคำถามสั้น ให้นักเรียนเขียนคำตอบที่ถูกต้อง
ลงในกระดาษคำตอบ
 
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
 
 
1. ไอเดีย เป็นขั้นตอนใดในการกระบวนการผลิตงานแอนิเมชั่น
ก. ขั้นก่อนการผลิต
ข. ขั้นลงมือทำ
ค. ขั้นหลังการผลิต
ง. ขั้นดำเนินการผลิต

2. การใช้ภาพ ในการเล่าเรื่องให้ได้ครบถ้วนทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อารมณ์ในเหตุการณ์นั้นๆ
เป็นการทำงานตรงกับข้อใด

ก. สตอรี่บอร์ด
ข. การบันทึกเสียง
ค. ดนตรีประกอบ
ง. สร้างภาพให้กับตัวละคร

3. แอนิเมติค (Animatic) เป็นการทำงานตรงกับข้อใด
ก. ตกแต่งรายละเอียด
ข. การตรวจสอบแอนิเมชั่น
ค. ใส่เสียงประกอบ
ง. แผนแสดงการถ่าย

4. ข้อใดถือว่าไม่เป็น ซาวเอ็ฟเฟ็กส์ (Sound Effects)
ก. เสียงปืน
ข. เสียงแก้วแตก
ค. เสียงฝีเท้าคนเดิน
ง. เสียงเพลงเบาๆ

5. โปรแกรมต่อไปนี้ โปรแกรมใดเหมาะสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ก. Microsoft Word
ข. Adobe Photoshop
ค. Macromedia Flash
ง. Macromedia Dreamweaver

6. ข้อใดกล่าวถึง Adobe Flash ไม่ถูกต้อง
ก. สร้างภาพมิวสิควิดีโอได้
ข. สร้างงานกราฟิกได้ดี
ค. สร้างงานมัลติมีเดีย
ง. สร้างภาพเคลื่อนไหว

7. โปรแกรมใดใช้ในการสร้างภาพ Animation แบบ 2 มิติ
ก. โปรแกรม Blender
ข. โปรแกรม Flash
ค. โปรแกรม Reallusion iclone
ง. โปรแกรม Plotagon

8. ไฟล์ Movie ที่ส่งออกจากโปรแกรม Flash คือไฟล์ชนิดใด
ก. .swf
ข. .fla
ค. .psd
ง. .sfw

9. ข้อใดถูกต้อง
ก. โปรแกรม Flash สามารถ Export ไฟล์เป็น .exe ได้
ข. ไฟล์นามสกุล .fla คือไฟล์ที่สามารถนำกลับมาแก้ไขได้
ค. Symbol สำหรับ Animation คือ Symbol แบบ Graphic
ง. ถูกทุกข้อ

10. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Flash แล้วไอคอนใด คือ ไอคอนของโปรแกรม Flash
ก.
ข.
ค.
ง.

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

 
ตอนที่ 2 คำชี้แจง  เป็นข้อสอบแบบอัตนัย โดยเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบให้ถูกต้อง คะแนนเต็ม 5  คะแนน
 

1. ขั้นตอนการสร้างแอนิเมชั่นมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....

  2. โปรแกรมที่นักเรียนใช้ในการสร้างงาน Animation ครั้งนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร
ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....
  3. บอกชื่อไฟล์ที่ได้จากการสร้างงานด้วยโปรแกรม Flash มา 5 ชื่อ
ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....
  4. บอกความต้องการของระบบสำหรับโปรแกรม Flash มาให้ถูกต้อง
ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....
 

5.ให้นักเรียนเขียนลำดับขั้นตอนการลงโปรแกรม Flash ให้ถูกต้อง
ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน