Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนวทางการสร้างภาพ Animation

 
คำชี้แจง   แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน
                 1. ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
                 2. ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน เป็นการตอบคำถามสั้น ให้นักเรียนเขียนคำตอบที่ถูกต้อง
ลงในกระดาษคำตอบ
 
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
 
 
1. ข้อใดเป็นสิ่งแรกของขั้นตอนในการผลิตงานการ์ตูนแอนิเมชั่น
ก. โครงเรื่อง (Story)
ข. ไอเดียหรือแรงบันดาลใจ
ค. งานบันทึกเสียง
ง . สตอรีบอร์ด

2. โครงเรื่องมีความสำคัญอย่างไรต่องานผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น
ก . บอกถึงมุมมองของภาพ
ข . บอกถึงเสียงบรรยายประกอบ
ค. บอกเรื่องราวทุกอย่างของการ์ตูน
ง. บอกถึงบุคลิกของตัวละคร

3. ภาพร่างของการ์ตูนอยู่ในขั้นตอนใดในงานผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น
ก. ไอเดีย
ข. สตอรีบอร์ด
ค. สคริปต์
ง. โครงเรื่อง

4. สิ่งใดจำเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่ายทำงานต่างๆต้องมีเพื่อจะได้เข้าใจได้ตรงกัน
ก. ไอเดีย
ข. สคริปต์ ( Script )
ค. โครงเรื่อง ( Story )
ง. บอร์ดภาพนิ่ง

5. โปรแกรม Adobe Flash เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับงานประเภทใด
ก. สร้างภาพเคลื่อนไหว
ข. ตกแต่งภาพให้สวยงาม
ค. จัดทำตารางงาน
ง. จัดทำเอกสาร Submit

6. โปรแกรม Flash มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
ก. เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
ข. เป็นโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์
ค. เป็นโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก และภาพเคลื่อนไหว
ง. เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพ

7. Flash เป็นโปรแกรมสร้างภาพแบบใด
ก. 1 มิติ
ข. 2 มิติ
ค. 3 มิติ
ง. 4 มิติ

8. ไฟล์มัลติมีเดียที่สร้างจาก Flash มีชื่อเรียกว่าอะไร
ก. มูฟวี่
ข. พาเนล
ค. ออบเจกต์
ง. มีเดีย

9. ไฟล์ชนิดใดของโปรแกรม Flash ที่สามารถนำไปแก้ไขงานได้
ก. .psd
ข. .fla
ค. .swf
ง. .gif

10. ไฟล์ใด ไม่ใช่ไฟล์ที่เกิดจากการสร้างงานด้วยโปรแกรม Flash
ก. .avi
ข. .mov
ค. .gif
ง. .docx

ผลคะแนน =

 

ตอนที่ 2 คำชี้แจง  เป็นข้อสอบแบบอัตนัย โดยเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบให้ถูกต้อง คะแนนเต็ม 5  คะแนน

 

1. ขั้นตอนการสร้างแอนิเมชั่นมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....

  2. โปรแกรมที่นักเรียนใช้ในการสร้างงาน Animation ครั้งนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร
ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....
  3. บอกชื่อไฟล์ที่ได้จากการสร้างงานด้วยโปรแกรม Flash มา 5 ชื่อ
ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....
  4. บอกความต้องการของระบบสำหรับโปรแกรม Flash มาให้ถูกต้อง
ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....
 

5.ให้นักเรียนเขียนลำดับขั้นตอนการลงโปรแกรม Flash ให้ถูกต้อง
ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน