Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง แนวคิดการสร้างภาพ Animation
 
คำชี้แจง   แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน
                 1. ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
                 2. ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ คะแนนเต็ม 9 คะแนน เป็นการตอบคำถามสั้น ให้นักเรียนเขียนคำตอบที่ถูกต้อง
ลงในกระดาษคำตอบ
 
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
 
1. อุปกรณ์สร้างการเคลื่อนไหวแบบ Flipbook ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. มีลักษณะเป็นทรงกระบอกมองผ่านช่อง จะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวเมื่อมีการหมุน
ข. คล้ายสมุดเล่มเล็ก วาดภาพใส่ทุกหน้า
ค. วาดภาพใส่แผ่นใสแล้วฉายด้วยเครื่องฉายแสง
ง. ผิดทุกข้อที่กล่าวมา

2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับแอนิเมชั่น
ก. การนำภาพต่างๆ มาเรียงต่อกันเพื่อทำการเคลื่อนไหว
ข. การทำภาพนิ่งในรูปแบบการ์ตูนให้เคลื่อนไหว
ค. การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่งหลายๆภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง
ง. การทำภาพอะไรก็ได้ให้เกิดการเคลื่อนไหว

3. หลักการพื้นฐานของการสร้างภาพเคลื่อนไหวจะเกิดจากทฤษฎีที่เรียกว่า
ก. ภาพนิ่งหลายภาพ
ข. ภาพหลอกตา
ค. ภาพลวงตา
ง. ภาพติดตา

4. ภาพ Vector มีลักษณะภาพเป็นแบบใด
ก. เป็นภาพลักษณะลายจุดที่ต่อเนื่องกัน
ข. ภาพที่เกิดจากลายเส้น
ค. เป็นลักษณะภาพถ่ายจากของจริง
ง. ถูกทุกข้อ

5. ข้อจำกัดของการสร้างแอนิเมชั่นด้วยเทคนิคการวาด (Drawn Animation) คือข้อใด
ก. ใช้คน, เงินทุน, และเวลามาก
ข. สู้การทำแอนิเมชั่นด้วยวิธีอื่นไม่ได้
ค. ไม่สวยงามเท่าการใช้เทคโนโลยี
ง. แสดงสีหน้าท่าทางได้ไม่ค่อยดี

6. น้องแหนม วาดภาพด้วยโปรแกรม Flash น้องทำแอนิเมชั่นรูปแบบใด
ก. Draw Animation
ข. Stop Motion
ค. Computer Animation
ง. Model Motion

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Medium Shot
ก. เป็นลักษณะของภาพที่เห็นตัวละครเพียงแค่ครึ่งตัว
ข. เหมาะกับฉากเปิดตัวละคร
ค. ขนาดภาพที่เน้นใบหน้าตัวละคร
ง. เป็นขนาดภาพที่กว้างไกลมาก

8. ภาพที่แสดงอารมณ์โกรธควรเป็นแบบใด
ก.
ข.
ค.
ง.

9. ภาพที่มองเห็นดวงตาซ้าย-ขวา ตรงกัน ปากอยู่กึ่งกลาง เป็นลักษณะของภาพใด
ก. ภาพหน้าเงย
ข. ภาพก้มหน้า
ค. ภาพหน้าตรง
ง. ภาพหันข้าง

10. ข้อดีของภาพแอนิเมชั่นในการจำลองสถานการณ์ติดถ้ำของทีมหมูป่า คือข้อใด
ก. ดึงดูดความสนใจ
ข. จำลองสถานการณ์ที่ไม่สามารถมองด้วยภาพจริงได้
ค. แสดงเหตุการณ์ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย
ง. ถูกทุกข้อ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

 
 
ตอนที่ 2 : เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ คะแนนเต็ม 3 เป็นการตอบคำถามสั้น ให้นักเรียนเขียนคำตอบ
ที่ถูกต้องลงในกระดาษคำตอบ
  1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างชื่อภาพยนตร์การ์ตูนที่รู้จักมา 3 เรื่อง

        1…………………………………………………………………………………………………………………………
        2…………………………………………………………………………………………………………………………
        3…………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. บอกข้อดีของภาพเคลื่อนไหว มา 3 ข้อ

        1…………………………………………………………………………………………………………………………
        2…………………………………………………………………………………………………………………………
        3…………………………………………………………………………………………………………………………

 

3. ยกตัวอย่างภาพเคลื่อนไหวที่เป็นลักษณะจำลองสถานการณ์ ที่นักเรียนเคยพบเห็น ได้เรียนรู้หรือจากข่าวสารต่างๆ มา 3 เรื่อง

        1…………………………………………………………………………………………………………………………
        2…………………………………………………………………………………………………………………………
        3…………………………………………………………………………………………………………………………

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน