Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง แนวคิดการสร้างภาพ Animation
คำชี้แจง   แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน
                 1. ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
                 2. ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ คะแนนเต็ม 9 คะแนน เป็นการตอบคำถามสั้น ให้นักเรียนเขียนคำตอบที่ถูกต้อง
ลงในกระดาษคำตอบ
 
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
 
1. การสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยทำจากกระดาษ เมื่อต้องการดูจะใช้วิธีการกดขอบกระดาษและค่อยๆเปลี่ยนกระดาษอย่างต่อเนื่อง
คือเทคนิคใด
ก. Zoetrope
ข. Flipbook
ค. หนังสั้นด้วยกระดาษ
ง. 3D Animation

2. แอนิเมชั่น หมายถึงข้อใด
ก. การวาดภาพทีละภาพ
ข. การนำภาพหลายๆภาพมาซ้อนกัน
ค. การทำให้สิ่งต่างๆมีชีวิตและเคลื่อนไหวได้
ง. การถ่ายภาพแล้วนำไปตัดต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. หากเราต้องการฉายภาพเคลื่อนไหวที่เหมือนของจริง ต้องใช้ภาพอย่างน้อยกี่ภาพ/วินาที
ก. 16 ภาพ/วินาที
ข. 20 ภาพ/วินาที
ค. 12 ภาพ/วินาที
ง. 10 ภาพ/วินาที

4. ภาพที่เกิดจากลายเส้นเป็นภาพแบบใด
ก. Symbol
ข. Vector
ค. Bitmap
ง. Raster

5. แอนิเมชั่นแบบ 2 มิติ (2D Animation) เป็นอย่างไร
ก. กว้างxสูง
ข. ยาวxลึกxสูง
ค. กว้างxยาว
ง. กว้างxยาวxลึก

6. การทำแอนิเมชั่นด้วยเทคนิคสต๊อบโมชั่น ตรงกับข้อใด
ก. ผลิตแอนิเมชั่นด้วยคอมฯ
ข. ผลิตแอนิเมชั่นด้วยวัสดุดินน้ำมัน
ค. ผลิตแอนิเมชั่นด้วยการวาดภาพ
ง. ผลิตแอนิเมชั่นด้วยวัสดุที่สามารถตัดหรือต่อได้

7. การสร้างภาพใดที่ใช้บ่อยที่สุดในภาพยนตร์แอนิเมชั่น
ก. ภาพไกลมาก
ข. ภาพไกล
ค. ภาพปานกลาง
ง. ภาพใกล้

8. จากภาพ เป็นลักษณะการแสดงอารมณ์แบบใด
ก. ยิ้ม หัวเราะ
ข. เสียใจ
ค. ร้องไห้
ง. โกรธ

9. ข้อใดเป็นลักษณะของภาพหน้าเงย
ก. ดวงตาซ้าย-ขวา ตรงกัน ปากอยู่กึ่งกลาง
ข. ภาพเห็นใบหูเพียงข้างเดียว
ค. เป็นภาพที่ส่วนคางใหญ่กว่าส่วนหัว
ง. เป็นภาพที่แสดงส่วนหัว ใหญ่ คางเล็ก

10. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของภาพเคลื่อนไหว
ก. ดึงดูดความสนใจ
ข. สื่อแก้ไขได้ยาก
ค. ใช้จำลองสถานการณ์
ง. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน

ผลคะแนน =

 
ตอนที่ 2 : เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ คะแนนเต็ม 3 เป็นการตอบคำถามสั้น ให้นักเรียนเขียนคำตอบ
ที่ถูกต้องลงในกระดาษคำตอบ
  1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างชื่อภาพยนตร์การ์ตูนที่รู้จักมา 3 เรื่อง

        1…………………………………………………………………………………………………………………………
        2…………………………………………………………………………………………………………………………
        3…………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. บอกข้อดีของภาพเคลื่อนไหว มา 3 ข้อ

        1…………………………………………………………………………………………………………………………
        2…………………………………………………………………………………………………………………………
        3…………………………………………………………………………………………………………………………

 

3. ยกตัวอย่างภาพเคลื่อนไหวที่เป็นลักษณะจำลองสถานการณ์ ที่นักเรียนเคยพบเห็น ได้เรียนรู้หรือจากข่าวสารต่างๆ มา 3 เรื่อง

        1…………………………………………………………………………………………………………………………
        2…………………………………………………………………………………………………………………………
        3…………………………………………………………………………………………………………………………

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน