หน้าแรก:คำแนะนำและวิธีการใช้งานบทเรียน
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา
เรื่องที่ 3 ผังงาน
เรื่องที่ 4 ลักษณะโครงสร้างผังงาน
เรื่องที่ 5 ซูโดโค้ด
เรื่องที่ 6 ภาษาคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ 7 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
เรื่องที่ 8 การติดตั้งโปรแกรมภาษาซี
เรื่องที่ 9 ตัวแปรภาษาซี
เรื่องที่ 10  ตัวดำเนินการในภาษาซี
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพนัส C Programming

https://sites.google.com/site
/cprogramingbypanus/

 

 

 

การเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น

http://www.vcharkarn.com/varticle/18065

 

 

 

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี

http://www.prsbw.net/suton/

 

 

 

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
(งานพัฒนาและบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส
์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

http://e-learning.snru.ac.th/els/program1
/index.html

 

 

 

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

http://www.thaiall.com/article/teachpro.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programming Simplified

http://www.programmingsimplified.com/

 

 

 

C Programming and C++ Programming

http://www.cprogramming.com/

 

 

 

Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/
C_(programming_language
)

 

 

 

 

CPlusPlus

http://www.cplusplus.com/

 

 

 

 

C programming Expert

http://www.cprogrammingexpert.com/