หน้าแรก:คำแนะนำและวิธีการใช้งานบทเรียน
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา
เรื่องที่ 3 ผังงาน
เรื่องที่ 4 ลักษณะโครงสร้างผังงาน
เรื่องที่ 5 ซูโดโค้ด
เรื่องที่ 6 ภาษาคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ 7 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
เรื่องที่ 8 การติดตั้งโปรแกรมภาษาซี
เรื่องที่ 9 ตัวแปรภาษาซี
เรื่องที่ 10  ตัวดำเนินการในภาษาซี
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษา  รหัสวิชา ง32241
ภาคเรียนที่  1  เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  จำนวน  1  หน่วยกิจ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-------------------------------------------------------------------------------------------------

               ศึกษาหลักการขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบผังงาน การเขียนซูโดโค้ด ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ลักษณะทั่วไปและลักษณะจำเพาะของภาษาซี หลักการของภาษาซี องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี ลักษณะของตัวดำเนินการ นิพจน์ วิธีการและคำสั่งต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี
               ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ลำดับการทำงาน ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์
               เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการเขียนโปรแกรม เข้าใจวิธีการเขียนโปรแกรม และมีเจตคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำงานและการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกระบวนการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

รายละเอียดขอบข่ายเนื้อหาของบทเรียน
-------------------------------------------------------------------------------------------------

         มี  2  หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น,  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี

         1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  มี 5 เรื่อง ได้แก่
             1.1  เรื่องที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
             1.2  เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา
             1.3  เรื่องที่ 3 ผังงาน
             1.4  เรื่องที่ 4 ลักษณะโครงสร้างผังงาน
             1.5  เรื่องที่ 5 ซูโดโค้ด


         2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี มี 5 เรื่อง ได้แก่
             2.1  เรื่องที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
             2.2  เรื่องที่ 2 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
             2.3  เรื่องที่ 3 การติดตั้งโปรแกรมภาษาซี
             2.4  เรื่องที่ 4 ตัวแปรภาษาซี
             2.5  เรื่องที่ 5 ตัวดำเนินการในภาษาซี


         เรื่องที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ประกอบด้วยเนื้อหา
             1.1  ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
             1.2  คุณสมบัติของนักเขียนโปรแกรมที่ดี
             1.3  ลักษณะของโปรแกรมที่ดี

         เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา ประกอบด้วยเนื้อหา
             2.1  การวิเคราะปัญหา
             2.2  ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหา
             2.3  ประโยชน์ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหา

         เรื่องที่ 3 ผังงาน ประกอบด้วยเนื้อหา
             3.1  ความหมายและประโยชน์ของผังงาน
             3.2  ประเภทของผังงาน
             3.3  วิธีการเขียนผังงานที่ดี
             3.4  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน

         เรื่องที่ 4 โครงสร้างผังงาน ประกอบด้วยเนื้อหา
             4.1  โครงสร้างผังงานแบบลำดับ
             4.2  โครงสร้างผังงานแบบเลือกทำ
             4.3  โครงสร้างผังงานแบบทำซ้ำ

         เรื่องที่ 5 ซูโดโค้ด ประกอบด้วยเนื้อหา
             5.1  ความหมายและประโยชน์ของซูโดโค้ด
             5.2  รูปแบบและวิธีการเขียนซูโดโค้ด
             5.3  ตัวอย่างซูโดโค้ด

         เรื่องที่ 6 ภาษาคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเนื้อหา
             6.1  ภาษาคอมพิวเตอร์
             6.2  ยุคของภาษาคอมพิวเตอร์
             6.3  ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
             6.4  ตัวแปรโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

         เรื่องที่ 7 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี ประกอบด้วยเนื้อหา
             7.1  เริ่มต้นกับภาษาซี
             7.2  การคอมไพล์และการลิงค์โปรแกรม
             7.3  องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรมภาษาซี

         เรื่องที่ 8 การติดตั้งโปรแกรมภาษาซี ประกอบด้วยเนื้อหา
             8.1  แนะนำโปรแกรม DEV-C ++
             8.2  การติดตั้งโปรแกรม DEV-C ++
             8.3  การตั้งค่าเริ่มต้นใช้โปรแกรม DEV-C++
             8.4  การทำงานพื้นฐานของโปรแกรม Dev-C++

         เรื่องที่ 9 ตัวแปรภาษาซี ประกอบด้วยเนื้อหา
             9.1  ชนิดของข้อมูลพื้นฐานและคำสงวนในภาษาซี
             9.2  ตัวแปรและค่าคงที่

         เรื่องที่ 10 ตัวดำเนินการในภาษาซี ประกอบด้วยเนื้อหา
             10.1  ตัวคำนวณทางคณิตศาสตร์
             10.2  ตัวคำนวณทางตรรกะ
             10.3  ตัวคำนวณเปรียบเทียบ
             10.4  นิพจน์