หน้าแรก:คำแนะนำและวิธีการใช้งานบทเรียน
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา
เรื่องที่ 3 ผังงาน
เรื่องที่ 4 ลักษณะโครงสร้างผังงาน
เรื่องที่ 5 ซูโดโค้ด
เรื่องที่ 6 ภาษาคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ 7 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
เรื่องที่ 8 การติดตั้งโปรแกรมภาษาซี
เรื่องที่ 9 ตัวแปรภาษาซี
เรื่องที่ 10  ตัวดำเนินการในภาษาซี
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 

ชื่อ

นายกิตติภัค สายวัน

 

 

 

 

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

 

 

 

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  ตำบลหล่มเก่า
อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  67120
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา

 

 

 

 

พ.ศ.2536

จบชั้น ป. 6  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

พ.ศ.2539

จบชั้น ม.3 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ.หลมเก่า จ.เพชรบูรณ์

พ.ศ.2542

จบชั้น ม.6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ.หลมเก่า จ.เพชรบูรณ

พ.ศ.2547

ปริญญาวิทยาศาตรบัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอกวิทยาการพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

พ.ศ.2548

ประกาศนียบัตรทางการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร