หน้าแรก:คำแนะนำและวิธีการใช้งานบทเรียน
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา
เรื่องที่ 3 ผังงาน
เรื่องที่ 4 ลักษณะโครงสร้างผังงาน
เรื่องที่ 5 ซูโดโค้ด
เรื่องที่ 6 ภาษาคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ 7 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
เรื่องที่ 8 การติดตั้งโปรแกรมภาษาซี
เรื่องที่ 9 ตัวแปรภาษาซี

 

เรื่องที่ 10  ตัวดำเนินการในภาษาซี
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 
 
 
 
 
 

 


 

                  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของข้อมูล คำสงวน ตัวแปร ค่าคงที่

 

 

 

   9.1 ชนิดของข้อมูลพื้นฐานและคำสงวนในภาษาซี

 

   9.2 ตัวแปรและค่าคงที่

 

 

 

 

 

 

             ชนิดข้อมูลพื้นฐาน    มีด้วยกัน  5  ประเภท  คือ

                         1)  char  (1  ไบต์)
                         2)  int     (2  ไบต์)
                         3)  float  (4  ไบต์)
                         4)  double  (8  ไบต์)
                         5)  void   (0  ไบต์)

ตารางแสดงชนิดข้อมูลพื้นฐานของภาษาซี

ชนิดข้อมูล

ความหมาย

ไบต์ (bytes)

พิสัย (range)

char
int
float
double
void

อักษรหรืออักขระ
จำนวนเต็ม
จำนวนจริง (เลขทศนิยม)
จำนวนจริงละเอียด 2 เท่า
ไม่ให้ค่าใด ๆ

1
2
4
8
0

-128 ถึง 127
-32,768 ถึง 32,767
3.4E + 38(7 ตำแหน่ง)
1.7E + 308 (15 ตำแหน่ง)
ไม่ให้ค่า


             ชนิดข้อมูลในตารางด้านบนนั้น ตัวแปรจะมี  4  ประเภทเท่านั้นที่สามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อความคล่องตัว และสามารถเก็บข้อมูลนอกเหนือจากนี้ได้  ในภาษาซีจึงได้สร้างตัวแปรชนิดข้อมูลแบบ  คิดเครื่องหมาย (signed) ,  ไม่คิดเครื่องหมาย (unsigned) , ยาว (long)  และ สั้น (short) เพิ่มเติมขึ้นมา  ดังตารางด้านล่าง

ตารางแสดงชนิดของตัวแปรในภาษาซี

ชนิดข้อมูล

ความหมาย

ไบต์ (bytes)

พิสัย (range)

char

คิดเครื่องหมาย

1

-128 ถึง 127

int

คิดเครื่องหมาย

2

-32,768 ถึง 32,767

short

คิดเครื่องหมาย

2

-32,768 ถึง 32,767

short int

คิดเครื่องหมาย

2

-32,768 ถึง 32,767

long

คิดเครื่องหมาย

4

-2,147,483,648 ถึง
2,147,483,647

long int

คิดเครื่องหมาย

4

-2,147,483,648 ถึง
2,147,483,647

Unsigned Char

ไม่คิดเครื่องหมาย

1

0  ถึง  255

 Unsigned

ไม่คิดเครื่องหมาย

2

0  ถึง  65,535

Unsigned int

ไม่คิดเครื่องหมาย

2

0  ถึง  65,535

Unsigned short

ไม่คิดเครื่องหมาย

2

0  ถึง  65,535

Unsigned Long

ไม่คิดเครื่องหมาย

4

0  ถึง  4,294,967,295

Unsigned Char

คิดเครื่องหมาย

1

-128  ถึง  127

signed

คิดเครื่องหมาย

2

-32,768 ถึง 32,767

signed  int

คิดเครื่องหมาย

2

-32,768 ถึง 32,767

signed  short

คิดเครื่องหมาย 

2

-32,768 ถึง 32,767

signed  Long

คิดเครื่องหมาย 

4

-2,147,483,648 ถึง
2,147,483,647

 

             คำสงวนในภาษาซี

 

                   คำสงวน หมายถึง คำที่สงวนไว้สำหรับเรียกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เฉพาะ
เช่น  คำที่ใช้ในคำสั่งควบคุม และชนิดของข้อมูล เป็นต้น คำสงวนของภาษาซี  เช่น                      

 

auto

break

case

char

const

continue

 

 

default

do

double

else

enum

extern

 

 

float

far

goto

if

int

long

 

 

register

return

short

signed

sizeof

static

 

 

struct

switch

typedef

union

unsigned

void

 

 

volatile

while