หน้าแรก:คำแนะนำและวิธีการใช้งานบทเรียน
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา
เรื่องที่ 3 ผังงาน
เรื่องที่ 4 ลักษณะโครงสร้างผังงาน
เรื่องที่ 5 ซูโดโค้ด
เรื่องที่ 6 ภาษาคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ 7 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
เรื่องที่ 8 การติดตั้งโปรแกรมภาษาซี

 

เรื่องที่ 9 ตัวแปรภาษาซี
เรื่องที่ 10  ตัวดำเนินการในภาษาซี
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 
 
 
 
 
 

 


 

                  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้เขียนภาษาซี การตั้งค่าเริ่มต้น การใช้งานโปรแกรม การทำงานพื้นฐานของโปรแกรม Dev-C++

 

 

 

   8.1 แนะนำโปรแกรม Dev-C++

 

   8.2 การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++

 

   8.3 การตั้งค่าเริ่มต้นใช้โปรแกรม Dev-C++

   8.4 การทำงานพื้นฐานของโปรแกรม Dev-C++

 

     ทดลองสร้างโปรแกรมแรกโดยใช้โปรแกรม Dev-C++

 

        - การสร้าง source file , การบันทึกไฟล์

 

        - การคอมไฟล์ (compile) โปรแกรม

 

        - การรัน (Run) โปรแกรมหรือเรียกโปรแกรมทำงาน

 

 

           การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาต่าง ๆ ปกติเขียนคาสั่งต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมที่เรียกว่า editor ซึ่งอาจใช้โปรแกรมพวก Word Processor เขียนโดยไม่ใช้รูปแบบพิเศษต่าง ๆ หรือใช้โปรแกรมที่มีรูปแบบพิเศษน้อย ๆ เช่น notepad เขียน แล้วจึงเปลี่ยนภาษาที่เขียนนั้นเป็นภาษาเครื่องโดยใช้คอมไพเลอร์ (compiler) ของภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ เช่น คอมไพล์เลอร์ของภาษาซี ซึ่งก็มีผู้ผลิตหลายราย และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI C ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมแตกต่างกันไป

           ในการเรียนการสอนวิชานี้จะใช้ editor และ compiler ที่รวมกันไว้แล้ว ในชุดพัฒนาหรือเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม ภาษาอังกฤษเรียกว่า IDE (Integrated Development Environment) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่ทำการเขียนโปรแกรมใช้ในการสร้างโปรแกรม โดยจะมี อีดิเตอร์ (Editor) สำหรับเขียนโค้ดของโปรแกรมและมีตัวแปลภาษามาให้พร้อม ปัจจุบันมีการออกชุดพัฒนามาหลายรุ่นและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก เช่น Turbo C++ , Borland C++ , Microsoft C/C++ , Microsoft Visual C++ , Microsoft Visual C# , Microsoft Visual C++ .NET ซึ่งชุดพัฒนาแต่ละตัวมีวิธีการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน เพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากบริษัทต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามการเขียนโปรแกรมภาษาซีไม่ว่าจะเป็น IDE ใด ก็มีหลักการและวิธีการในการเขียนที่คล้ายคลึงกัน จะต่างกันบ้างตรงรายละเอียดบางอย่างที่เพิ่มขึ้น หรือพัฒนาให้ง่ายในการเขียนโปรแกรม

           โดยในการเรียนการสอนวิชานี้จะใช้ IDE คือ Bloodshed Dev-C++ เวอร์ชั่น 4.9.9.2 ซึ่งสามารถเขียนได้ทั้งภาษา C และภาษา C++  เป็นชุดพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นฟรีแวร์และทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows และใช้ได้กับ Windows ทุกรุ่น

 ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม Dev-C++

            1.  พิมพ์ URL -->  http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html  ในโปรแกรม
เว็บเบราเซอร์  จะได้หน้าต่างเว็บเพ็จ ดังภาพ

           2.  เลื่อนหน้าจอลงมาที่หัวข้อ  Download  และทำการดาวน์โหลดโปรแกรม
Dev-C++   ดังภาพ

           3. รอสักครู่จะปรากฎหน้าต่างเพื่อให้บันทึกไฟล์โปรแกรมลงเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา


           4. เสร็จสิ้นการดาวน์โหลดโปรแกรม Dev-C++