หน้าแรก:คำแนะนำและวิธีการใช้งานโปรแกรม
ขอบเขตเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา
เรื่องที่ 3 ผังงาน
เรื่องที่ 4 ลักษณะโครงสร้างผังงาน

 

เรื่องที่ 5 ซูโดโค้ด
เรื่องที่ 6 ภาษาคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ 7 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
เรื่องที่ 8 การติดตั้งโปรแกรมภาษาซี
เรื่องที่ 9 ตัวแปรภาษาซี
เรื่องที่ 10  ตัวดำเนินการในภาษาซี
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 
 
 
 
 
 

 


 

                  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างผังงานแบบลำดับ โครงสร้างผังงานแบบเลือกทำ และโครงสร้างผังงานแบบทำซ้ำ

 

 

 

   4.1 โครงสร้างผังงานแบบลำดับ

 

   4.2 โครงสร้างผังงานแบบเลือกทำ

 

   4.3 โครงสร้างผังงานแบบทำซ้ำ

 

 

 

 

 

            โครงสร้างการทำงานแบบลำดับ (Sequence) เป็นลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของผังงานทุกผังงาน ลักษณะการทำงานของโครงสร้างผังงานแบบลำดับจะทำงานทีละขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ลำดับการทำงานของผังงานจะทำงานตามทิศทางของลูกศร โครงสร้างของผังงานแบบลำดับ มีลักษณะโครงสร้างดังนี้

            จากโครงสร้างผังงานตามรูป การทำงานจะเริ่มต้นทำงานในกระบวนการที่ 1 (Process 1) เมื่อทำงานในกระบวนการที่ 1 เสร็จ ขั้นตอนต่อไป คือ ทำงานในกระบวนการที่ 2 เมื่อทำงานในกระบวนการที่ 2 เสร็จ จึงทำงานในกระบวนการที่ 3 เป็นขั้นตอนต่อไป ตามลำดับ การทำงานจะทำงานทีละ 1 กระบวนการ การทำงานจะไม่ทำงานหลายกระบวนการพร้อมกัน


             ตัวอย่างที่ 1 โครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ


             จากรูป สามารถเขียนการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะข้อความ ได้ดังนี้
                1. เริ่มต้นการทำงาน
                2. รับค่าข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร a และตัวแปร b
                3. คำนวณค่า a2 + b2 แล้วไปเก็บไว้ในตัวแปร x
                4. แสดงค่าในตัวแปร x
                5. สิ้นสุดการทำงาน


             ตัวอย่างที่ 2 โครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ


             จากรูป สามารถเขียนการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะข้อความ ได้ดังนี้
                1. เริ่มต้นการทำงาน
                2. รับค่า Base และ High
                3. คำนวณค่าของ Answer เท่ากับ 0.5*Base*High
                4. แสดงค่าของ Answer
                5. สิ้นสุดการทำงาน


             ตัวอย่างที่ 3 โครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ


             จากรูป สามารถเขียนการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะข้อความ ได้ดังนี้
                1. เริ่มต้นการทำงาน
                2. รับค่า Radian
                3. คำนวณค่าของ Answer เท่ากับ 2*3.14*Redian
                4. แสดงค่าของ Answer
                5. สิ้นสุดการทำงาน