งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหล่มเก่าพิยาคม 2558

 • รายงานการประเมินตนเอง sar 2557 ของหล่มเก่าพิทยาคม
 • ประกาศมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 2558
 • ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ปีการศึกษา 2558
 • ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
 • ขั้นตอนงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
 • คู่มือการประกันโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
 • ปฏิทินปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
 • แผนปฏิบัติงานฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
 • แฟ้มสะสมงานครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
 • มาตรฐานที่ 1 ถึง 6 เครื่องมือประเมินด้านผู้เรียน
 • มาตรฐานที่ 7 ถึง 12 เครื่องมือประเมินมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
 • มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานประเมินด้านครูแบบสรุปด้านครู
 • มาตรฐานที่ 13 เครื่องมือประเมินด้านสังคมแห่งการเรียนรู้
 • มาตรฐานที่ 14 เครื่องมือประเมินด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึกษา
 • มาตรฐานที่ 15 เครื่องมือประเมินด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
 • คู่มือการติดตามตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 • เครื่องมือตรวจสอบ ทบทวนและประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
 • รายงานการติดตามตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา