หน้าแรก:คำแนะนำและวิธีการใช้งานบทเรียน
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา
เรื่องที่ 3 ผังงาน
เรื่องที่ 4 ลักษณะโครงสร้างผังงาน
เรื่องที่ 5 ซูโดโค้ด
เรื่องที่ 6 ภาษาคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ 7 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
เรื่องที่ 8 การติดตั้งโปรแกรมภาษาซี
เรื่องที่ 9 ตัวแปรภาษาซี
เรื่องที่ 10  ตัวดำเนินการในภาษาซี
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 
 
 
 
 

 

 

 

คำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนบนระบบเครือข่าย วิชา โปรแกรมภาษา
เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 1.  ความต้องการของเครื่องคอมพิวเตอร์

          บทเรียนบนระบบเครือข่าย วิชา โปรแกรมภาษา เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น นี้ สามารถนำไปใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการศึกษาจากบทเรียน ควรมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
          1.1  CPU มีความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.0 GHz
          1.2  ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows

          1.3  มี RAM ไม่น้อยกว่า 1 GB

          1.4  มีพื้นที่ ฮาร์ดดิสก์ไม่น้อยกว่า 20 GB
          1.5  CD-ROM มีความเร็วไม่น้อยกว่า 52X

          1.6  มีโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น IE, Firefox, Chrome เป็นต้น

          1.7  CPU มีความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.0 GHz
          1.8  มีการ์ดเสียง

          1.9  มีลำโพงหรือหูฟัง

          1.10  ตั้งค่าหน้าจอการแสดงผลเป็น 1024 x 768 pixel

  2.  วิธีการใช้งานบทเรียน

          บทเรียนนี้พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต
  ผู้เรียนจำเป็นต้องทำตามคำแนะนำโดยตลอด โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

          2.1  ศึกษาคำชี้แจงในเว็บเพจ “คำแนะนำและวิธีใช้” ให้เข้าใจ เพื่อจะได้ทราบขั้นตอน
  และวิธีการเรียนรู้
          2.2  ทำการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่
 คาดหวังและโครงสร้างรายวิชา (เมนู "
ขอบข่ายเนื้อหา") เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบว่าต้องเรียน
 อะไร และเมื่อเรียนจบ จะได้ประเมินตนเองว่าบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้หรือไม่
          2.3  เข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ เรื่องหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รายวิชา
 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม
 ต่าง ๆที่กำหนดไว้ โดยคลิกหัวข้อทำการศึกษาไปตามลำดับ ดังนี้
                2.3.1  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัย จำนวนเรื่องละ 10 ข้อ
เพื่อทดสอบความรู้  พื้นฐานของผู้เรียน  ถ้าเรื่องใดที่ยังไม่ทราบ ผู้เรียนจะได้ศึกษาเนื้อหามากเป็นพิเศษ และเพื่อใช้เปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียนแล้ว
                2.3.2  ทำการศึกษาเนื้อหาบทเรียน
ตามที่กำหนดไว้  ซึ่งผู้เรียนจะมีเวลาในการศึกษา
 ได้ไม่จำกัด
                2.3.3  ปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน ในแต่ละบท  แบบฝึกหัด ใบงาน-กิจกรรมที่กำหนดไว้ในบทเรียน ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ ให้ฝึกปฏิบัติ  ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ได้ 
                2.3.4  ทำแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัย จำนวนเรื่องละ 10 ข้อ
เพื่อประเมินความรู้หลังเรียน หากผู้เรียนทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ  80 
ผู้เรียนควรกลับมาศึกษาบทเรียนอีกครั้ง

          2.4  ผู้เรียนถ้ามีปัญหาหรือสงสัยในเนื้อหาของบทเรียน สามารถติดต่อสื่อสารกับ
 ครูผู้สอน ผ่านทางอีเมล์ mr.kittipak@gmail.com
          2.5  ถ้าผู้เรียนต้องการฟังเสียงบรรยาย ให้ทำการคลิกเมาส์ที่ปุ่ม  
                  ถ้าต้องการปิดเสียงบรรยาย ให้ทำการคลิกเมาส์ที่ปุ่ม  
                  ถ้าต้องการหยุดเสียงบรรยายชั่วคราว ให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม   

 

 

 กดที่ปุ่ม Stop เพื่อปิดเสียง