Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  คำชี้แจง 
1. ตอนที่ 1
  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
2. ตอนที่ 2 แบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน   ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง
 
     

ตอนที่ 1  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
 
 
 
1. เทคนิคเกี่ยวกับการสร้างมูฟวี่ ข้อใดกล่าวผิด
ก. ภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween มีไฟล์เล็กกว่าแบบ Frame by Frame
ข. ควรนำภาพบิตแมพมาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว
ค.เสียงที่นำมาใช้ควรเป็นไฟล์ประเภท MP3
ง. ควรใช้ซิมโบลแทนออบเจ็คที่มีปรากฏอยู่ในมูฟวี่

2. ข้อใดคือการตั้งค่าการ Publish
ก. Publish
ข. Publish Settings
ค. Publish Preview
ง. Publish Export

3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การสร้างภาพเคลื่อนไหว แบบ Motion Tween ไฟล์จะเล็กกว่าแบบ frame by frame
ข. ควรรวมวัตถุให้เป็น Group
ค. การใช้รูปแบบตัวอักษรที่หลากหลาย ทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่
ง. ถูกทุกข้อ

4. ไฟล์ใดที่ได้จากการส่งออก (Publish)
ก. .swf
ข. .fla
ค. .psd
ง. .sfw

5. ข้อใดคือคำสั่งคีย์ลัดในการ Publish
ก. Clt+Shift+F11
ข. Clt+Shift+F12
ค. Alt+Shift+F11
ง. Alt+Shift+F12

6. เมนูใดเป็นการบันทึกงาน
ก. File>Save
ข. Modify>Save
ค. Export
ง. Export>Save as

7. ส่วนใดที่เก็บไฟล์งานที่สร้างขึ้นเป็นวัตถุ หรือไฟล์ที่ Import เข้ามา
ก. Toolbox
ข. Properties
ค. Library
ง. Timeline

8. ข้อใดไม่ใช่ไฟล์ Flash
ก. .fla
ข. .swf
ค. .swt
ง. ไม่มีข้อใดถูก

9. วิธีบันทึกไฟล์งานที่นำไปใช้งานได้ วิธีใดง่ายที่สุด
ก. Ctrl + Enter
ข. Alt + Enter
ค. Shift + Enter
ง. File + save as

10. ข้อใดไม่ใช่ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่ส่งออกจาก Flash
ก. .swf
ข. .avi
ค. .mov
ง. .jpeg

ผลคะแนน =

 
 
   
ตอนที่ 2 แบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน   ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง  
 
 

1. ไฟล์ที่ได้จากการ Publish มีไฟล์นามสกุลใดบ้าง

        

ตอบ...........................................................................................

  2. นักเรียนตั้งค่าการ Publish ที่เมนูใด
       

ตอบ...........................................................................................

  3. ถ้านักเรียนต้องการไฟล์นำไปใช้เป็นเว็บเพ็จ ควร เป็นไฟล์นามสกุลใด
       

ตอบ...........................................................................................

 

4. ไฟล์ที่ได้จากการบันทึกงานและนำไปแก้ไขต่อได้ คือไฟล์นามสกุลใด

       

ตอบ...........................................................................................

  5. ใช้คำสั่งใดในการลดจำนวนเส้นที่ประกอบกันเป็นรูปทรง
       

ตอบ...........................................................................................

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน