Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  คำชี้แจง 
1. ตอนที่ 1
  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
2. ตอนที่ 2 แบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน   ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง
 
     
ตอนที่ 1  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว  
 
 
1. เทคนิคเกี่ยวกับการสร้างวัตถุ ข้อใดถูกต้อง
ก. ควรแยกเลเยอร์ที่มีวัตถุเคลื่อนไหว และไม่เคลื่อนไหวออกจากกันให้อยู่คนละเลเยอร์
ข. การวาดเส้นทึบธรรมดา ไฟล์จะมีขนาดใหญ่กว่าเส้นแบบจุด
ค. การทำ Break Apart ไม่มีผลใดๆกับขนาดของรูปภาพ
ง. การวาดเส้นด้วยแปรง (Brush) ไฟล์จะมีขนาดเล็กกว่าการวาดเส้นด้วยดินสอ (Pencil)

2. ข้อใดคือการส่งออกไฟล์เพื่อนำไปใช้งาน
ก. Publish
ข. Publish Settings
ค. Publish Preview
ง. Publish Export

3. ข้อใดกล่าวผิด
ก. ภาพบิตแมพลดขนาดลงได้ด้วยการทำ Break apart
ข. ควรนำภาพบิตแมพมาใช้เป็นฉากหลังหรือภาพนิ่งเท่านั้น
ค. ไฟล์ภาพบิตแมพมีขนาดเล็กเหมาะนำมาทำภาพเคลื่อนไหว
ง. ควรแยกเลเยอร์ที่มีวัตถุเคลื่อนไหว และไม่เคลื่อนไหวออกจากกัน

4. ไฟล์ต้นฉบับที่สามารถนำไปแก้ไขได้
ก. .swf
ข. .fla
ค. .psd
ง. .exe

5. ข้อใดคือคำสั่งคีย์ลัดในการ Publish Settings
ก. Clt+Shift+F11
ข. Clt+Shift+F12
ค. Alt+Shift+F11
ง. Alt+Shift+F12

6. ข้อใดคือการบันทึกเพื่อตั้งชื่อไฟล์ใหม่
ก. File>Save
ข. Modify>Save
ค. File>Save as
ง. Export>Save as

7. ไฟล์ภาพชนิดใดที่ Flash ไม่สามารถนำเข้าได้
ก. PSD
ข. TIF
ค. PNG
ง. BMP

8. ไฟล์ชนิดใดของโปรแกรม Flash ที่สามารถนำไปใช้งานได้
ก. .swf
ข. .swt
ค. .fla
ง. .fir

9. ไฟล์รูปภาพในข้อใดไม่ใช่ไฟล์ที่ส่งออกจาก Flash
ก. GIF Image
ข. JPEG Image
ค. PSD Image
ง. PNG Image

10. ข้อใดคือขั้นตอนการส่งออกมูฟวี่
ก. File>Export Movie
ข. File>Export>Export Movie
ค. Ctrl+Alt+Shift+S
ง. ข้อ ข.กับค. ถูกต้อง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

 
 
   
ตอนที่ 2 แบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน   ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง  
 
 

1. ไฟล์ที่ได้จากการ Publish มีไฟล์นามสกุลใดบ้าง

        

ตอบ...........................................................................................

  2. นักเรียนตั้งค่าการ Publish ที่เมนูใด
       

ตอบ...........................................................................................

  3. ถ้านักเรียนต้องการไฟล์นำไปใช้เป็นเว็บเพ็จ ควร เป็นไฟล์นามสกุลใด
       

ตอบ...........................................................................................

 

4. ไฟล์ที่ได้จากการบันทึกงานและนำไปแก้ไขต่อได้ คือไฟล์นามสกุลใด

       

ตอบ...........................................................................................

  5. ใช้คำสั่งใดในการลดจำนวนเส้นที่ประกอบกันเป็นรูปทรง
       

ตอบ...........................................................................................

 
 

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน