Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

คำชี้แจง 
1. ตอนที่ 1
  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน 4 ข้อ คะแนนเต็ม 4 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
2. ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยแบบจับคู่ จำนวน 6 ข้อ คะแนนเต็ม 6 คะแนน
3. ตอนที่ 3 แบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน   ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง

 
     
ตอนที่ 1  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน 4 ข้อ คะแนนเต็ม 4 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว  
 
 
1. สัญลักษณ์ใดคือไฟล์ประเภทเสียง
ก.
ข.
ค.
ง.  

2. ข้อใดคือคำสั่งนำเสียงเข้ามาเก็บไว้ใน Library
ก. File>Import>Import to Library
ข. File>Import>Stage
ค. File>Export to Library
ง. File>Export>Stage

3. 3. ข้อใดถือว่าไม่เป็น Sound Effect
ก. เสียงปืน
ข. เสียงแก้วแตก
ค. เสียงฝีเท้าคนเดิน
ง. เสียงเพลงเบาๆ

4. 4. ใส่ Effect ใด หากต้องการให้เสียงมีที่มาจากลำโพงด้านซ้ายไปลำโพงด้านขวา
ก. Right channel
ข. Left channel
ค. Fade to Left
ง. Fade in

ผลคะแนน =

 
 
   
ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยแบบจับคู่ จำนวน 6 ข้อ คะแนนเต็ม 6 คะแนน  
 

   จากรูปภาพใช้ตอบคำถามข้อที่ 1-6 บอกความหมายให้ถูกต้อง โดยการเขียนหมายเลขใส่หน้าข้อคำถามนั้น

 
   
 
  .................1.

ส่วนใดใช้ย่อขยาย ภาพคลื่นเสียง

  .................2. ช่องลำโพงซ้าย
  .................3. ต้องการแสดงไทม์ไลน์ให้มีหน่วยเป็นวินาทีหรือเฟรม
  .................4. ส่วนที่ใช้ในการปรับแต่งเสียง (เส้น Envelope)
  .................5. ส่วนของไทม์ไลน์
  .................6. ใช้กำหนดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด
 
   
ตอนที่ 3 แบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน   ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง  
 

1. เขียนขั้นตอนการนำไฟล์เสียงมาใช้งานให้ถูกต้อง


               ตอบ ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

2. เขียนขั้นตอนการนำเสียงสำเร็จรูปที่เป็นโปรแกรม Flash มี นำมาใช้งานให้ถูกต้อง


                ตอบ ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

3. การเล่นเสียงแบบ Stream กับแบบ Event มีความแตกต่างกันอย่างไร อธิบาย


               ตอบ ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

4. ยกตัวอย่างไฟล์ประเภทเสียงมา 3 ชนิด


               ตอบ ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

5. วาดภาพ แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงในโปรแกรม Adobe Flash CS6


               ตอบ ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

 
   
 

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน