Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5 เรื่อง การออกแบบตัวอักษร
  คำชี้แจง   แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน
                 1. ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
                 2. ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน เป็นการตอบคำถามสั้น ให้นักเรียนเขียน
คำตอบ ที่ถูกต้อง ลงในกระดาษคำตอบ
 
     
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว  
     
 
 
1. เครื่องมือใดใช้สร้างตัวอักษร
ก. Selection Tool
ข. Text Tool
ค. Brush Tool
ง. Pencil Tool

2. คือเครื่องมือในข้อใด
ก. Align Left
ข. Align Center
ค. Align Right
ง. Justify

3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างภาพแบบ Text Motion Tween
ก. เป็นข้อความเลื่อนจากขวาไปซ้ายของจอภาพ
ข. เป็นข้อความเลื่อนจากซ้ายไปขวาของจอภาพ
ค. เป็นข้อความเลื่อนจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

4. เครื่องมือใดใช้ย้ายข้อความจากฝั่งซ้ายไปขวา
ก. Pencil Tool
ข. Free Transform Tool
ค. Selection Tool
ง.  Text Tool

5. ข้อใดถูกต้อง
ก. ตัวอักษรแบบซูมใช้หลักการเดียวกันกับ Text Motion Tween
ข. ตัวอักษรแบบซูมเป็นการขยายตัวอักษรออกเป็นตัวใหญ่ โดยใช้คำสั่ง Motion Tween
ค. ตัวอักษรแบบซูม ใช้เครื่องมือ Free Transform Tool ในการขยาย
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

6. เครื่องมือใดใช้ย่อ-ขยายตัวอักษร
ก. Free Transforms Tool
ข. Selection Tool
ค. Text Tool
ง. Pencil Tool

7. ข้อใดถูกต้อง
ก. ใช้เครื่องมือ Selection Tool ในการย้ายตำแหน่งข้อความ
ข. ข้อความเลื่อน ใช้หลักการเดียวกันกับ Text Motion Tween
ค. ข้อความเลื่อนสามารถทำการเลื่อนจากซ้ายไปขวา ,ขวาไปซ้าย,บนลงล่าง หรือล่างขึ้นบนได้
ง. ถูกทุกข้อ

8. หลักการสร้างข้อความเลื่อน ข้อใดถูกต้อง
ก. สามารถใช้คำสั่ง Motion Tween ในการเลื่อนข้อความจากบนลงล่าง
ข. ใช้คำสั่ง Shape Tween ในการเลื่อนข้อความจากขวาไปซ้าย
ค. ใช้เครื่องมือ Free Transform ในการย้ายข้อความจากซ้ายไปขวาได้
ง. ถูกทุกข้อ

9. ใช้คำสั่งใดในการเปลี่ยนข้อความให้เป็นรูปแบบของวัตถุที่สามารถปรับปรุงรูปทรงได้
ก. File>Import
ข. Modify>Break Apart
ค. Modify>Convert to Symbol
ง. Text>Convert to Symbol

10. ขั้นตอนการสร้างตัวอักษรระเบิด ข้อใดผิด
ก. ใช้คำสั่ง Ctrl + B 2 ครั้ง
ข. แยกตัวอักษรที่ทำการเปลี่ยนเป็นวัตถุแล้วแยกเป็นเลเยอร์ละ 1 ตัวอักษร
ค. ใช้คำสั่ง Motion Tween ในการทำตัวอักษรระเบิด
ง. ใช้คำสั่ง Shape Tween ในการทำตัวอักษรระเบิด

ผลคะแนน =

 
 
   
ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน เป็นการตอบคำถามสั้น ให้นักเรียนเขียนคำตอบที่ถูกต้อง
ลงในกระดาษคำตอบ
 
 
 

1. การสร้างข้อความเลื่อนใช้หลักการเคลื่อนไหวแบบใด

 

ตอบ................................................................................................................

 

2. การสร้างตัวอักษรแบบซูมใช้หลักการเคลื่อนไหวแบบใด

 

ตอบ................................................................................................................

 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างข้อความ คือ

 

ตอบ................................................................................................................

 

4. ถ้าต้องการจัดเรียงข้อความให้ ข้อความแสดงอยู่กึ่งกลางจะต้องใช้คำสั่งใด

 

ตอบ................................................................................................................

 

5. ต้องการเปลี่ยนข้อความให้เป็นรูปทรงหรือวัตถุ ต้องทำอย่างไร

 

ตอบ................................................................................................................

 
   
 

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน