Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  คำชี้แจง   แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน
                 1. ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
                 2. ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน เป็นการตอบคำถามสั้น ให้นักเรียน
เขียนคำตอบที่ถูกต้อง ลงในกระดาษคำตอบ
 
     
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว  
     
 
 
1. Text Tool คือเครื่องมือในข้อใด
ก. เปลี่ยนตัวอักษรเป็นวัตถุ
ข. สร้างตัวอักษร
ค. วาดรูปตัวอักษร
ง. เปลี่ยนสีตัวอักษร

2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความให้ชิดขวาต้องใช้เครื่องมือในข้อใด
ก.
ข.
ต.
ง. 

3. ใช้คำสั่งใดเมื่อต้องการสร้างข้อความเลื่อน
ก. Create Text Motion Tween
ข. Create Text Shape Tween
ค. Create Motion Tween
ง. Create Shape Tween

4. Selection Tool คือเครื่องมือในข้อใด
ก. ขยายข้อความ
ข. ย่อข้อความ
ค. ย้ายข้อความ
ง. ลบข้อความ

5. ข้อใดผิด
ก. ตัวอักษรแบบซูมใช้หลักการเดียวกันกับ Text Motion Tween
ข. ตัวอักษรแบบซูมเป็นการขยายตัวอักษรออกเป็นตัวใหญ่ โดยใช้คำสั่ง Motion Tween
ค. ตัวอักษรแบบซูม ใช้การเปลี่ยนตัวอักษรจากเล็กใหญ่ โดยใช้หลักการ Shape Tween
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

6. คุณสมบัติของเครื่องมือ Free Transforms Tool คือข้อใด
ก. ใช้เคลื่อนย้ายข้อความจากฝั่งซ้ายไปขวา
ข. ย่อ-ขยาย ตัวอักษร
ค. ปรับสีของข้อความแบบเกรเดียนต์
ง. พิมพ์ และแก้ไขข้อความได้

7. การทำข้อความเลื่อนจากซ้ายไปขวา ,ขวาไปซ้าย, บนลงล่าง หรือล่างขึ้นบน การใช้เครื่องมือใดไม่ถูกต้อง
ก. Selection Tool ใช้ย้ายข้อความ
ข. ใช้คำสั่ง Create Motion Tween ในการเลื่อนข้อความ
ค. กำหนดคีย์เฟรมปลายทางด้วยคำสั่ง Insert Key frame>Position
ง. ใช้ Text tool ในการเลื่อนข้อความจากซ้ายไปขวา,ขวาไปซ้าย,บนลงล่าง หรือล่างขึ้นบน

8. ข้อความใดผิด
ก. ใช้คำสั่ง Shape Tween ในการเลื่อนข้อความจากซ้ายไปขวา
ข. ใช้คำสั่ง Motion Tween เลื่อนข้อความจากบนลงล่าง
ค. เครื่องมือ Selection Tool ใช้ย้ายตำแหน่งข้อความเพื่อสร้างข้อความเลื่อนได้
ง. ถูกทุกข้อ

9. ปุ่มทางลัดของการใช้เครื่องมือแปลงข้อความเป็นวัตถุ คือข้อใด
ก. Ctrl + B
ข. Ctrl + A
ค. Ctrl + V
ง. Ctrl + J

10. ขั้นตอนการสร้างตัวอักษรระเบิดข้อใดถูกต้อง
ก. ใช้คำสั่ง Ctrl + B 2 ครั้ง
ข. แยกตัวอักษรที่ทำการเปลี่ยนเป็นวัตถุแล้วแยกเป็นเลเยอร์ละ 1 ตัวอักษร
ค. ใช้คำสั่ง Motion Tween ในการทำตัวอักษรระเบิด
ง. ถูกทุกข้อ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

 
 
   
ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน เป็นการตอบคำถามสั้น ให้นักเรียนเขียนคำตอบที่ถูกต้อง
ลงในกระดาษคำตอบ
 
 
 

1. การสร้างข้อความเลื่อนใช้หลักการเคลื่อนไหวแบบใด

 

ตอบ................................................................................................................

 

2. การสร้างตัวอักษรแบบซูมใช้หลักการเคลื่อนไหวแบบใด

 

ตอบ................................................................................................................

 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างข้อความ คือ

 

ตอบ................................................................................................................

 

4. ถ้าต้องการจัดเรียงข้อความให้ ข้อความแสดงอยู่กึ่งกลางจะต้องใช้คำสั่งใด

 

ตอบ................................................................................................................

 

5. ต้องการเปลี่ยนข้อความให้เป็นรูปทรงหรือวัตถุ ต้องทำอย่างไร

 

ตอบ................................................................................................................

 
   
 

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน