Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ตัวอักษรระเบิด
 • เปิดไฟล์ใหม่ด้วยคำสั่ง File, New...
 • กำหนดลักษณะของ Movie ให้มีขนาด 500 x 400 pixels
 • คลิกเลือกเครื่องมือ Text Tool
 
 • เลือกฟอนต์ และลักษณะตัวอักษรตามที่ต้องการ (หมายเลข 1) เลือกหน้าต่าง Properties ,(หมายเลข 2) กำหนดรูปแบบฟอนต์ ,(หมายเลข 3) กำหนดขนาดของข้อความ, (หมายเลข 4) กำหนดสีข้อความ และ(หมายเลข 5) กำหนดเรนเดอร์เป็นAnti-alias for animation
 
 • พิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้ว Break Apart ด้วย <Ctrl><B>  2 ครั้ง
 

การ Break Apart ครั้งที่ 1

การ Break Apart ครั้งที่ 2

 • คลิกตัวอักษรเพื่อเปลี่ยนสีตัวอักษรด้วย  Fill Color ทีละตัว
 
 • สร้าง Layer ใหม่ (หมายเลข 1) ให้ได้จำนวนเท่ากับจำนวนอักขระของข้อความ จากตัวอย่างต้องสร้าง 6 เลเยอร์
  และเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ (หมายเลข 2) ให้เหมือนตัวอักษรนั้น
 
 • ตัดตัวอักษรวางไว้เลเยอร์ละ 1 ตัวอักษร โดยคลิกขวาที่ตัวอักษร ใช้คำสั่ง Cut
 
 • วางตัวอักษรไว้เลเยอร์ตัวอักษรนั้น โดยคลิกขวาเลือกคำสั่ง Paste in Place ให้ครบทุกเลเยอร์และทุกตัวอักษร
 
 
 
 • คลิกขวาเฟรมที่ 1 ของเลเยอร์ 1 (หมายเลข 1) เลือกคำสั่ง Create Motion Tween (หมายเลข 2) ทำไปจนครบทั้ง 6 เลเยอร์
 
 • นำเมาส์ไปคลิกขวาที่เฟรมปลายทาง (หมายเลข 1) ของแต่ละเลเยอร์ แล้ว Insert Keyframe (หมายเลข 2) เลือก Position (หมายเลข 3)
 
 • จากนั้นลากตัวอักษรของเลเยอร์นั้นๆ ไปไว้ ณ ตำแหน่งใหม่ ให้กระจายกันออกไป
 
 • ทดลองรันงาน Ctrl + Enter  หรือ เครื่องมือ Play
 
ตัวอย่างงานสำเร็จ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน