ชื่อ - นามสกุล :นางบัวแก้ว ศรีภูธร
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทย์ศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :