ชื่อ - นามสกุล :นายประเทือง ทองมี
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ
หน้าที่หลัก :ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :