Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
   
     
                     มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน และส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Flash
ชุดเครื่องมือวาดภาพด้วยโปรแกรม Flash เรียนรู้การวาดภาพด้วยโปรแกรม Flash การทำงานกับสี และ
การนำรูปภาพมาใช้งาน
 
     
   
       
    3.1 การเปิดใช้งาน และส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Flash  
     
    3.2 ชุดเครื่องมือวาดภาพด้วยโปรแกรม Flash  
     
    3.3 เรียนรู้การวาดภาพด้วยโปรแกรม Flash  
     
    3.4 การทำงานกับสี  
     
    3.5 การนำรูปภาพมาใช้งาน  
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน