Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
   
                     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับการสร้างงาน Animation และความเป็นมาของโปรแกรม Flash
และการติดตั้งโปรแกรม Flash อย่างถูกต้อง
   
 
     
    2.1 โปรแกรมสำหรับการสร้างงาน Animation
   
    2.2 ความเป็นมาของโปรแกรม Flash และการติดตั้งโปรแกรม Flash
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน