Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

คำอธิบายรายวิชา

 
  รายวิชา โปรแกรม Animation กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต  
 

           ศึกษาหลักการ เกี่ยวกับแนวคิดการสร้างภาพ และแนวทางการสร้างภาพ Animation ขั้นตอน
การใช้เครื่องมือสร้างภาพ Animation การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการใส่เสียงประกอบ การเผยแพร่และนำไปใช้งาน
ฝึกทักษะการทำงานตามกระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่มในการทำงาน   
           ปฏิบัติการใช้เครื่องมือสร้างภาพ Animation การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการใส่เสียงประกอบ
การเผยแพร่ และนำไปใช้งาน ฝึกทักษะการทำงานตามกระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่มในการทำงาน การแก้ปัญหา
ในการทำงานอย่างมีเหตุผล
           เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการสร้างงาน Animation มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน รักความ เป็นไทย พร้อมกับมีจิตสาธารณะ

 
     
  รวม   5   ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  
     
 

เนื้อหาในรายวิชา โปรแกรม Animation

 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดการสร้างภาพ Animation
 

เรื่องที่ 1.1ความเป็นมาและความหมายของภาพ Animation
เรื่องที่ 1.2 รูปแบบของงาน Animation
เรื่องที่ 1.3 ข้อดีของภาพเคลื่อนไหว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนวทางการสร้างภาพ Animation       

 

เรื่องที่ 2.1 โปรแกรมสำหรับการสร้างงาน Animation
เรื่องที่ 2.2 ความเป็นมาของโปรแกรม Flash และการติดตั้งโปรแกรม Flash

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องมือสร้างภาพ Animation 

 

เรื่องที่ 3.1 การเปิดใช้งานและส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Flash
เรื่องที่ 3.2 ชุดเครื่องมือวาดภาพด้วยโปรแกรม Flash
เรื่องที่ 3.3 เรียนรู้การวาดภาพด้วยโปรแกรม Flash
เรื่องที่ 3.4 การทำงานกับสี
เรื่องที่ 3.5 การนำรูปภาพมาใช้งาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างภาพเคลื่อนไหว        

 

เรื่องที่ 4.1 ภาพเคลื่อนไหวแบบ frame by frame
เรื่องที่ 4.2 ภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween
เรื่องที่ 4.3 ภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween
เรื่องที่ 4.4 ภาพเคลื่อนไหวแบบหมุนไปพร้อมกับเคลื่อนที่
เรื่องที่ 4.5 ภาพเคลื่อนไหวแบบย่อ-ขยาย
เรื่องที่ 4.6 ภาพเคลื่อนไหวแบบปรับให้ค่อยชัดหรือจางลง (Alpha)
เรื่องที่ 4.7 ภาพเคลื่อนไหวตามเส้นทางที่กำหนด (Guide Layer)
เรื่องที่ 4.8 ภาพเคลื่อนไหวแบบ Mask Layer
เรื่องที่ 4.9 การใช้งาน Symbol และอินสแตนซ์ (Instance)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใส่เสียงประกอบ การเผยแพร่และนำไปใช้งาน 

 

เรื่องที่ 5.1 การใส่เสียงประกอบ
เรื่องที่ 5.2 การเผยแพร่และนำไปใช้งาน

     

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน