Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติโดยย่อของผู้จัดทำ

  ชื่อ – สกุล       :: นางสาวสุภาพร  ก้อนเทียน
  วัน/เดือน/ปี  เกิด     :: 6 กรกฎาคม 2516
  ที่อยู่ปัจจุบัน :: 46/9 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
  สถานที่ทำงานปัจจุบัน :: โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
  ตำแหน่ง   :: ครู  วิทยฐานะชำนาญการ 
  สังกัด  :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
    :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    :: กระทรวงศึกษาธิการ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน :: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
  ประวัติการศึกษา :: ปริญญาตรี  คบ. วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
    :: ปริญญาโท  ศษ.ม. แขนงวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
       

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน