หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพวงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดย : admin
อ่าน : 1672
อังคาร ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 


ประกาศโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้
              ๑. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ประกอบด้วย
                   - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู(Movable Computer) จำนวน  ๑๑ ชุด
                     ราคากลางชุดละ  ๒๑,๐๐๐ บาท
                  - โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ นิ้ว         จำนวน  ๑๑ ชุด
                     ราคากลางชุดละ  ๒๕,๐๐๐ บาท

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                   ๕. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ       
                    ๖. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                     ๗. คู่สัญญาต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lkp.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๗๐๙๒๘๓ ในวันและเวลาราชการ

heart หรือตามเอกสารที่แนบ heart


1.ประกาศสอบราคา            2. เอกสารสอบราคา                 3. สเปค สพฐ.